<Deutsch>                                                                                                                                                       <Polnisch>

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der - meist männliche - Täter Macht und Kontrolle aus.

Przemoc wobec kobiet jest naruszeniem podstawowych praw kobiet i jest ustawowo zakazana.

Kobiety dotknięte są różnymi formami przemocy, np. kontrolą, groźbami, poniżaniem, zamykaniem, odmawianiem pieniędzy, biciem, zmuszaniem do czynności seksualnych, zabranianiem kontaktów z innymi osobami itp. Poprzez czynności z użyciem przemocy sprawca – zwykle mężczyzna – wywiera siłę i sprawuje kontrolę.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.  Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Przemoc wobec kobiet jest też zawsze przemocą wobec dzieci.

Samo współprzeżywanie przemocy między rodzicami jest dla dzieci traumatyzujące i może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, społecznych, psychicznych i fizycznych. Istnieje ryzyko, że przemoc, zarówno w odniesieniu do roli ofiary, jak i roli sprawcy, będzie przekazywana na dalsze pokolenia.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema. Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Przemoc w związku partnerskim jest wciąż tematem tabu.

Z tego powodu dotkniętym nią kobietom trudno jest mówić o swych doświadczeniach związanych z przemocą. Często znoszą one sytuacje całymi latami, ponieważ raczej szukają winy u siebie, niż po stronie sprawcy. Obawiają się, że zostanie im przypisana wina za rozpad rodziny, jeśli uwolnią się z toksycznego związku. Często najpierw musi być odzyskana niezależność ekonomiczna i samodzielność.

Mindestens jede vierte Frau  in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Co najmniej co czwarta kobieta w Niemczech w wieku od 16 do 85 lat, która żyje bądź żyła w związku partnerskim, doświadczyła przemocy cielesnej i/lub seksualnej ze strony swego partnera. Niemal połowa wszystkich kobiet doznała form przemocy psychicznej.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland  Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Około 45000 kobiet i ich dzieci poszukuje co roku w Niemczech pomocy i wsparcia w schroniskach dla kobiet. Schronisko dla kobiet w Getyndze oferuje poradnictwo w zakresie ochrony przed przemocą, doradztwo psychospołeczne i możliwość tymczasowego zamieszkania we wspólnocie domowej dla kobiet dotkniętych przemocą i ich dzieci.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Aby uzyskać poradę i zostać przyjętą do schroniska dla kobiet, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 05 51/ 52 11 800. Jesteśmy dostępni codziennie pod telefonem, także w weekendy i dni świąteczne. Poza czasem naszego dyżuru prosimy w sytuacjach kryzysowych o kontakt z policją (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen?  Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht.  Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Doradztwo ambulatoryjne, doradztwo w zakresie ochrony przed przemocą i analiza bezpieczeństwa

Oferujemy doradztwo i informacje na temat przemocy domowej i pracy schroniska dla kobiet dotkniętych przemocą, członków rodziny i osób wspierających. Doradztwo może odbywać się zarówno telefonicznie, jak i osobiście w naszym biurze. Może być także anonimowe.

Co może Pani uczynić, aby przezwyciężyć sytuację kryzysową spowodowaną przemocą? Jakie możliwości ma Pani, aby chronić siebie i swoje dzieci? W jaki sposób może Pani w przyszłości realizować swoje prawo do nienaruszalności cielesnej? Omówimy z Panią indywidualną sytuację zagrożenia i stosowną ochronę, także z uwzględnieniem możliwości ustawy o ochronie przed przemocą. Jeśli w Getyndze nie czuje się Pani dostatecznie bezpieczna, pomożemy w znalezieniu miejsca w schronisku dla kobiet w innym mieście.

Nasze doradztwo podlega obowiązku zachowania tajemnicy.

Bez Pani wyraźnej zgody żadne informacje nie będą przekazywane osobom trzecim.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die  ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie - wenn möglich -  wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Pobyt w schronisku dla kobiet

Jeśli chce Pani zostać przyjęta do schroniska dla kobiet, zapytamy Panią w rozmowie wstępnej o powody takiego przyjęcia i wyjaśnimy, czy schronisko dla kobiet jest dla Pani odpowiednią formą pomocy.

Kobiet uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, skłonnych do zachowań samobójczych lub groźnych dla otoczenia, jak również kobiet, które nie są w stanie samodzielnie podołać codzienności, nie jesteśmy niestety w stanie przyjąć do naszego schroniska.

Adres schroniska dla kobiet jest anonimowy i nie jest dalej przekazywany. Jeśli dojdzie do przyjęcia, uzgodnimy z Panią neutralne miejsce spotkania i stamtąd Panią odbierzemy. W miarę możliwości proszę zabrać ze sobą ważne dokumenty dotyczące swej osoby i dzieci.

Z przyczyn bezpieczeństwa może stać się tak, że nie będziemy mogli przyjąć Pani i jej dzieci do schroniska w Getyndze. W takim przypadku chętnie Pani pomożemy znaleźć inne schronisko dla kobiet.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und  Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Oferta schroniska dla kobiet obejmuje poradnictwo i wsparcie przy rejestrowaniu ogólnej sytuacji życiowej oraz indywidualne poradnictwo w zakresie sytuacji problemowych. Prowadzimy regularne poradnictwo psychospołeczne, wzmacniające wsparcie w życiu codziennym oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych. W razie potrzeby przekazujemy dalsze oferty wsparcia.

Wspieramy przy wyjaśnianiu sytuacji finansowej, poszukiwaniu mieszkania i pracy oraz w kontaktach z urzędami. Udzielamy porad w zakresie separacji, rozwodu, prawa do opieki nad dzieckiem i prawa pobytu oraz zapewniamy stabilizację po doświadczeniu przemocy.

Również wszystkim mieszkającym w schronisku dzieciom zapewniona jest pomoc ze strony pracownic schroniska, które troszczą się o ich sprawy i pozytywnie organizują ich pobyt w schronisku.

Nasza praca odznacza się profesjonalną bliskością i bezpośrednią reakcją. Pracujemy na rzecz kobiet i ich dzieci skupiając się na potrzebach jednostki.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Po pobycie w schronisku dla kobiet wspieramy nasze byłe mieszkanki i ich dzieci w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. Mogą one dalej korzystać z poradnictwa i opieki oraz uczestniczyć w regularnych spotkaniach grupowych dla byłych podopiecznych. Byłe mieszkanki i ich dzieci wspierane są w ramach dodatkowej opieki w samodzielnym zapewnieniu źródła utrzymania i prowadzeniu życia.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz.  Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Schronisko dla kobiet w Getyndze oferuje miejsce maksymalnie dla dziesięciu kobiet i ich dzieci. Każda kobieta zamieszkuje jeden pokój. Dla kobiet z większą liczbą pociech przeznaczone są pokoje dwuosobowe. Schronisko dla kobiet posiada trzy wspólne kuchnie, jedno pomieszczenie grupowe, jedno pomieszczenie wspólne, pokój specjalny dla dzieci i ogród.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Mieszkanki schroniska dla kobiet same zapewniają byt sobie i swoim dzieciom.

Samodzielnie kształtują swą codzienność i podejmują swe własne decyzje. Wspólnota domowa prowadzona jest przez pracownice schroniska pod względem pedagogicznym i organizacyjnym. Dostępne są regularne oferty grupowe dla kobiet i ich dzieci.

Każda mieszkanka realizuje określone zadania na rzecz wspólnoty domowej. Aby zapewnić przyjemny byt w schronisku, przestrzeganie regulaminu schroniska jest wiążące dla wszystkich mieszkanek.

Kontakt:              Tel.: 0551- 52 11 800

                               info@frauenhaus-goettingen.de

 

Kontakt:              Tel.: 0551- 52 11 800

                               info@frauenhaus-goettingen.de

 

nach oben    Startseite