<Deutsch>                                                                                                                                                   <Rumänisch>

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der - meist männliche - Täter Macht und Kontrolle aus.

Violența împotriva femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor și este interzisă prin lege.

Femeile sunt supuse celor mai diverse forme de violenţă, cum sunt controlul, ameninţările, umilinţele, sechestrarea, privarea de mijloace financiare, bătăi, acte sexuale impuse cu forţa, interzicerea contactelor cu alţii şi altele asemenea. Prin acţiunea sa violentă, făptuitorul – cel mai adesea bărbat – îşi exercită puterea şi controlul.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.  Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Violenţa împotriva femeilor este întotdeauna şi violenţă împotriva copiilor.  Simplul fapt de a fi martori la violenţa manifestată între părinţi este traumatizant pentru copii şi îi poate afecta din punct de vedere emoţional, social, fizic şi psihic. Există pericolul ca spirala violenţei să treacă de la o generaţie la alta, atât în ceea ce priveşte rolul de victimă, cât şi cel de făptuitor.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema. Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Violenţa în familie continuă să fie o temă tabu. Din acest motiv, persoanelor afectate le este greu să vorbească despre violenţa suferită. În multe cazuri acestea suportă situaţia mai mulţi ani la rând, pentru că mai curând dau vina pe ele însele decât să acuze făptaşul. Le este teamă că vor fi făcute răspunzătoare pentru destrămarea familiei, dacă decid să pună capăt relaţiei violente. În plus, adesea trebuie să facă eforturi pentru recăpătarea independenţei şi autonomiei economice.

Mindestens jede vierte Frau  in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

În Germania cel puţin o femeie din patru  cu vârste între 16 şi 85 de ani, care trăieşte sau a trăit într-o relaţie de cuplu a experimentat agresiuni fizice şi/sau sexuale din partea partenerului de cuplu. Aproape o jumătate din totalitatea femeilor au experimentat forme de violenţă fizică.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland  Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

În Germania aproximativ 45.000 de femei împreună cu copiii lor caută anual ajutor şi asistenţă în centrele de primire pentru femei. Centrul de primire pentru femei Göttingen oferă consiliere în materie de protecţie împotriva violenţei, consiliere psiho-socială şi cazare temporară într-o comunitate pentru femei afectate de violenţă şi pentru copiii acestora.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Pentru consiliere sau cazare în centrul de primire pentru femei, sunaţi-ne la numărul 05 51/ 52 11 800. Ne puteţi contacta zilnic, inclusiv în weekenduri şi zile de sărbătoare. În afara orelor noastre de program, pentru urgenţe vă rugăm să vă adresaţi Poliţiei (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen?  Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht.  Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Consiliere ambulatorie, consiliere în materie de protecţie împotriva violenţei şi analiza siguranţei

Oferim consiliere şi informaţii pe tema violenţei domestice şi a activităţii centrului de primire pentru persoanele afectate, aparţinători şi asistenţi. Consilierea se poate face atât telefonic, cât şi personal, la biroul nostru. Persoana consiliată îşi poate păstra anonimatul.

Ce puteţi face pentru a surmonta situaţia de criză creată de violenţă? Ce posibilităţi aveţi de a vă proteja pe dvs. şi copiii dvs.? Cum puteţi să impuneţi pe viitor dreptul dvs. la integritate corporală? Discutăm cu dvs. situaţia de pericol în care vă aflaţi şi ce trebuie făcut pentru a fi în siguranţă, inclusiv ţinând cot de posibilităţile pe care le acordă Legea privind protecţia împotriva violenţei. Dacă nu aveţi suficientă siguranţă în Göttingen, vă ajutăm să vă găsiţi un centru de primire într-un alt oraş.

Activitatea noastră de consiliere este supusă obligaţiei de confidenţialitate. Fără acordul dvs. expres nu furnizăm informaţii terţilor.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die  ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie - wenn möglich -  wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Şederea în centrul de primire pentru femei

Dacă vreţi să fiţi cazată în centrul de primire pentru femei, în cadrul unei discuţii prealabile detaliate veţi fi întrebată care sunt motivele solicitării dvs. şi vom clarifica dacă centrul de primire pentru femei este un ajutor potrivit.

Femeile care suferă de dependenţă de alcool sau droguri, care se pun în pericol pe ele şi pe cei din jur, precum şi femeile care nu îşi pot administra autonom viaţa de zi cu zi nu pot fi preluate, din păcate, în centrul nostru de primire.

Adresa centrului de primire pentru femei este anonimă şi nu se divulgă terţilor. Dacă se aprobă primirea dvs. în centru, vom conveni cu dvs. un punct de întâlnire neutru şi vă vom lua de acolo. Aduceţi cu dvs. – dacă este posibil – actele şi documentele importante, ale dvs. şi ale copiilor.

Din motive de siguranţă se poate întâmpla să nu vă putem prelua în centrul de primire pentru femei din Göttingen. În acest caz vă vom ajuta să vă găsiţi un alt centru de primire.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und  Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Oferta pe care centrul de primire o are pentru locatarele sale cuprinde consiliere şi asistenţă în înţelegerea situaţiei de viaţă în ansamblu, precum şi consiliere individuală pentru problemele specifice. Facem în mod periodic consiliere psiho-socială, acordăm sprijin pentru administrarea vieţii de zi cu zi şi intervenim în situaţii de criză. În funcţie de necesităţi, vă putem trimite la alte instituţii care să vă acorde sprijin.

Vă ajutăm la clarificarea situaţiei financiare, la căutarea unei locuinţe şi a unul loc de muncă, precum şi în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile. Vă consiliem cu privire la separare, divorţ, legislaţia privind custodia minorilor şi privind dreptul de şedere şi vă sprijinim să vă găsiţi echilibrul prin prelucrarea experienţei violente prin care aţi trecut.

De asemenea, toţi copiii care locuiesc în centrul de primire au persoane de contact permanente care se ocupă de nevoile lor şi care, împreună cu copiii, au grijă să facă şederea mai plăcută pentru femeile din centru.

Activitatea noastră se caracterizează prin apropiere profesională şi abordare directă. Ne implicăm în favoarea femeilor şi a copiilor lor, începând de la nevoile fiecăreia în parte.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

La încheierea perioadei de şedere în centrul de primire pentru femei, le sprijinim pe fostele locatare şi pe copiii acestora să se descurce în noua lor situaţie de viaţă. Puteţi fi consiliate şi asistate în continuare şi puteţi participa la oferte de grup pentru fostele noastre locatare. Fostele noastre locatare şi copiii lor sunt ajutate de serviciul de monitorizare ulterioară să-şi câştige în mod autonom existenţa şi să ducă o viaţă pe propriile picioare.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz.  Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Centrul de primire pentru femei Göttingen oferă cazare pentru maxim zece femei şi copiii acestora.  Fiecare femeie ocupă o cameră. Femeile cu mai mulţi copii au la dispoziţie o cameră dublă. Centrul de primire pentru femei are trei bucătării comune, o cameră de grup, o sală comună, o cameră specială pentru copii şi o grădină.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Locatarele îşi asigură singure cele necesare traiului pentru ele şi copiii lor. Îşi fac programul zilnic în mod autonom şi îşi iau propriile decizii. Centrul comunitar este asistat de angajatele centrului de primire pentru femei din punct de vedere pedagogic şi organizatoric. Există oferte de grup periodice pentru femei şi copiii lor. Fiecare locatară preia anumite sarcini pentru întregul centru comunitar. Respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru toate locatarele, aşa încât convieţuirea în centru să fie plăcută pentru toată lumea.

Kontakt:              Tel.: 0551- 52 11 800

                               info@frauenhaus-goettingen.de

 

Contact:              Tel.: 0551- 52 11 800

                               info@frauenhaus-goettingen.de

nach oben    Startseite