<Deutsch>                                                                                        <Tigrinya>                                                                                                                        

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der - meist männliche - Täter Macht und Kontrolle aus.

ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ግህሰት ንመሰረታዊ መሰላት ደቂ-ኣንስትዮ ስለዝኾነ፡ ብሕጊ ዝተኣገደ እዩ።

ደቂ-ኣንስትዮ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓመጽ ወይ በደል እዩ ዝበጽሐን። ንኣብነት፡ ብጥብቂ ምቁጽጻር፡ ምፍርራሕ፡ ጸርፊ፡ ማእሰርቲ፡ ካብ ገንዘብ ምሕራም፡ ማህረምቲ፡ ብግዴታ ምኩሻም ወይ ጾታዊ ርክብ ከምእትፍጽም ምግባር፡ ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ንኸይትፈጥር ምእጋድ፡ ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ብዙሓት በደላት እዮም። ኩሉ ግዜ ኣብ ነገር ክኣትዉ ዝደልዩ ደቂ ተባዕትዮ፡ ሓይሊ ይጥቀሙን ብጎነጻዊ ተግባራት ኣቢሎም ሰባት ክመልኩ ይፍትኑን።

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.  Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝወርድ በደል፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝፍጸም በደል`ውን እዩ።

 ኣብ መንጎ ሰብ-ሓዳር ዝረአ ባእሲ ንበይኑ እንተርኢናዮ፡ ንህጻናት ብዘይ መጠን`ዩ ዘሸቑርሮም። እዚ ከኣ መወዳእታኡ ኣብ ስምዒታቶም፡ ማሕበራዊ ህይወቶም፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩነታቶም፡ ከምኡ ድማ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓቶም ድኹማት ናብ ምዃን ከምርሖም ይኽእል።  ኣብ መንጎ ወለዲ ዝፍጠር ተደጋጋሚ ባእሲ፡ ናብ ውሉዳት ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ`ውን ኣለዎ። 

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema. Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

ባእሲ ኣብ ሓዳር ገና ከም ነውሪ እዩ ዝቑጸር። በዚ ምክንያት`ዚ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ብዛዕባ`ቲ ኣብ ህይወተን ዘጋጥመን በደላት ክዛረባሉ ወይ ከዕልላሉ ኣዝዩ ይኸብደን። መብዛሕትኡ እዋን ድማ ነቲ ዘጋጥመን ጸገማት ንዓመታት ዝኣክል ኣብ ውሽጠን ይጸራኦ። እቲ ምኽንያት ከኣ፡ በቲ ኣብ ልዕሊአን ዝፍጸም በደል፡ እቲ በዳሊ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ክንዲ ዝሕተተሉ፡ ባዕለን ንነብሰን ስለዝወቕሳ እዩ። እዚ ከኣ፡ ካብቲ ዘጋጥመን በደላት ንምህዳም ሓዳረን እንተጠንጢነንኦ፡ ብምብትታን ናይ`ታ ስድራ ከይውቀሳ ስለዝፈርሓ እዩ። እንደገና፡ ንቕድም ብቑጠባ ነብሰን ክኸእላን ሓዳረን ባዕለን ክመሓደራን ከምዘለወን የስተውዕላ።

Mindestens jede vierte Frau  in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

ኣብ ጀርመን፡ ሓዳር ወይ መጻምድቲ ዘለወን ካብ 16 ክሳብ 85 ካብ ዝዕድሚአን ኣርባዕተ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብውሕዱ እታ ሓንቲ ካብ መጻምድታ ኣካላዉን ጾታዉን ዓመጽ የጋጥማ። ዳርጋ ፍርቂ ካብ ጠቕላላ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ ስነ-ኣእምሮኣዊ በደላት ይበጽሐን።  

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland  Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

ኣብ ጀርመን፡ ዓመታዊ ብገምጋም 45,000 ዝኣኽላ ደቂ-ኣንስትዮ ምስደቀን ኣብ ግዚያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣደታት ሓገዝን ደገፍን ይሓታ። ኣብ ጎቲንገን ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣደታት (Göttingen) ድማ፡ ዓመጽ ወይ በደላት ንኸየጋጥመን ምኽሪ ይህበን፣ ንስነ-ኣእምሮኣዊን ማሕበራዉን ኩነታት ብዝምልከት`ውን ምኽሪ ይልግሰለን። ምስ ደቀን በደል ንዝበጽሐን ኣደታት ድማ ግዝያዊ መንበሪ ኣባይቲ ይቕርበለን።

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

ናብዚ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ስደተኛታት መዕቆቢ ንምእታው ፍቓድ ክትሓታ ወይ ካብኡ ናይ ምኽሪ ሓገዝ ክትረኽባ እንተደሊኽን፡ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ቴለፎን 05 51/52 11 800 ደውላልና። ብተሌፎን መዓልታዊ ክንርከብ ንኽእል ኢና። ወላ ቀዳመ-ሰንበትን በዓላትን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣለና። ምናልባት ካብ ሰዓታት ናይ ስራሕና ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ህጹጽ ሓገዝ ዝጠልብ ሓደጋ እንተኣጋጢሙክን፡ ብኽብረትክን 110 ደዊልክን ንፖሊስ ሓብራ።

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen?  Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht.  Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

ምኽሪ ንሓጺር ሕክምናዊ ረዲኤት ዘድልዮም ግዳያት፡ ምኽሪ በደል ንምክልኻል፡ ከምኡ ድማ ገምጋም ኣብ ድሕነት

ብዛዕባ ዘቤታዊ ጎንጺታትን ንጥፈታት መዕቆቢ ስደተኛታት ደቂ-ኣንስትዮን ኣመልኪትና፡ ምኽሪን ሓበሬታን ንግዳያት፡ ስድራ-ቤተንን ካልኦት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባትን ንህብ። ነቲ ናይ ምኽሪ ሓገዝ፡ ብመገዲ ቴለፎን ወይ ድማ እቲ ሰብ ብኣካል ናብ ቤት-ጽሕፈትና ከምዝመጽእ ብምግባር ከነሰላስሎ ንኽእል። እቲ ሰብ መንነቱ ክሓብእ`ውን ይኽእል እዩ።

 ምስ ባእሲ ወይ ጎነጽ ዝተኣሳሰር ዘይርጉእ ኩነታት ምስዘጋጥመኪ፡ ንምብዳሁ እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ? ነብሲኽን ደቅኽን ካብኡ ንምድሓን ከ እንታይ ስጉምቲ ክትወስዲ ትኽእሊ? ኣብ መጻኢ ኣካላዊ ክብረት ክህልወኪ መሰልኪ ምዃኑ ኸ ብኸመይ ክትፈልጢ ወይ ከተረጋግጺ ትኽእሊ? ንተኽእሎታት ጸረ-በደል ሕጊ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ነቲ በብውልቅኽን ኣብ ህይወትክን ዘንጸላልወክን ሓደጋታት ኢሂን ምሂን ክንብለሉ ኢና። ኣብ መዕቆቢ ጎቲንገን እኹል ውሕስነት ወይ ድሕነት እንተዘይተሰምዑክን ከኣ፡ ኣብ ካልእ ከተማ ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ወሲድና ክንሕግዘክን ንኽእል ኢና።

እትነግራሉ ጸገማትን እንህበክን ምኽሪታትን ብምስጢር ዝተዓቀበ እዩ። ብዘይ ናታትክን ፍቓድ ይኹን  ድሌት፡ ናብ ሳልሳይ ኣካል ዝዘሩቕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይክህሉን እዩ።

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die  ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie - wenn möglich -  wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

ኣብ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ምጽናሕ

ኣብ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ንምእታው ክትምዝገባ ድሌት እንተደኣ ኣለክን ኮይኑ፡ እቲ መዕቆቢ ንዓኽን ዝበቅዕ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ኣብቲ ብኣኻትክን ንዝቐርብ ምኽንያታት ንምጽናዕ እነካይዶ ምይይጥ ክንሓተሉን  መብርሂ ክንህበሉን ኢና።

ናይ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ዘለወን፡ ንገዛእ ህይወተን ወይ ንህይወት ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ጸገማት ዘለወን፡ ከምኡ ድማ ኣብ መዓስከር ንዕለታዊ ንጥፈታተን ባዕለን ከካይዳ ዘይክእላ ደቂ-ኣንስትዮ ግን ክንምዝግበን ወይ ክንቅበለን ኣይንኽእልን ኢና።

ኣድራሻ ናይ`ቲ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ብምስጢር ፍፍሉጥ ኣይኮነን። ንዝኾነ ሰብ ድማ ኣይሕበርን እዩ። ኣብቲ መዕቖቢ ክትሰፍሪ እንተተፈቒዱልኪ ግን፡ ነቲ ናይ ምግዕዓዝ መስርሕ በዓልና ከነሳልጠልኪ ኢና። ንዓኽን ንደቅኽን ዝምልከት ጠቐምቲ ወረቓቕትን ሰነዳትን እንተደኣ ኣለኪ ኮይኑ`ውን ምሳኺ ክትማልእዮ ኣለኪ።

ብስግኣት ናይ ውሕስነት ምኽንያት፡ ንዓኺን ንደቅኺን ኣብ መዓስከር ጎቲንገን ዘይከነዕቑበኪ ንኽእል ኢና። በዚ ምክንያት፡ ካልእ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ መዕቆቢ ንምርካብ ደስ እናበለና ክንተሓጋገዘኪ ኢና።

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und  Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንነበርቱ ንሓፈሻዊ ኩነታት ናብራ ኣብቲ መዓስከር ኣመልኪቱ ማዕዳን ሓገዝን ይህብ። ውልቃዊ ጸገማተን ንምፍታሕ’ውን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ንህብ። ንማሕበራዉን ስነ-ኣእምሮኣዉን ኩነታተን ብዝምልከት’ውን ናይ ምኽሪ ሓገዝ ንገብር። ንነብሰን ባዕለን ከምዘሐይላ ወይ ከምዘማዕብላ ንምግባር’ውን መዓልታዊ ደገፍ ንገብረለን። ከምኡ ድማ ኣብ መንጎአን ጸገማት ከጋጥመን ከሎ ቅልጡፍ ናይ ፍታሕ ስጉምቲ ንወስድ። ካልኦት ተወሰኽቲ ሓገዛት’ውን ከከም ኣድላይነቶም ንቕርብ።

ንመንበሪ-ቤትን ሽቕለትን ብዝምልከት፡ ፊናንሲያዊ ኩነታትኪ ኣብ ምብራህ ይኹን ብጉዳይኪ ንምዝርራብ ናብ ሰብ-መዚን ሰበ-ስልጣንን ኣብ እትቐርብሉ እዋን ክንተሓጋገዘኪ ንኽእል።  ኣብ ጉዳይ ምፍልላይ፡ ፍትሕ፡ ቆልዑ ኣብ ምዕባይን ኣብ መሰላት ናይ ምንባርን’ውን ምኽሪ ንልግስ። በደላት ኣብ ምፍዋስን ርጉእ ህይወት ኣብ ምምራሕን ድማ ንተሓጋገዝ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኩሎም ኣብቲ መዕቆቢ ዝነብሩ ቆልዑ፡ ንኩነታቶም ብቐረባ ዝከታተሉን ዝሕለቑሎምን፡ ኣብኡ ምንባር ደስ ከምዝብሎም ዝገብሩ ካብቶም ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ መዓስከር ውሱናት ሰባት ኣለዉዎም።

ፕሮፌሽናላዊ፡ ቀጥታዉን ዕርከነታዊን ኣገባብ ኣቀራርባ ቀንዲ መመለዪ ኣገልግሎት ስራሕና እዩ።  ኩሉ ግዜ ንደቂ-ኣንስትዮን ቆልዑተንን ወኪልና ኢና ንሰርሕ። ንውልቃዊ ድሌታቶም ድማ ንግምግም።

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

ኣብ መዓስከር ክነብራ ጸኒሐን ዝወጻ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ምስ ቆልዑተን ሓድሽ ናብራ ህይወት ንምምራሕ ኣብ ዘካይዳኦ ጻዕሪ ንተሓጋገዘን። ኣብ ጉዕዞ ህይወተን ክሳብ መወዳኣታ ኣብ ጎድነን ንኸዉን፡ ምኽሪን ማዕዳን ንልግሰለን፡ ንኣባላት መዓስከር ነበር ኢልና ብስሩዕ ኣብ እነካይዶ ናይ ጉጅለ ፕሮግራማት’ውን ከምዝሳተፋ ንገብር። ደቂ-ኣንስትዮ ምስ ቆልዑተን ካብ መዓስከር ድሕሪ ምውጻአን፡ ነብሰን ክኢለን ሓድሽ ህይወት ኣብ ዝመርሓሉ ቀጻሊ ክንክን ናይ ምርካብ ሓገዝ ንገብር። 

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz.  Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ጎቲንገን፡ ንዓሰርተ ኣደታት ምስ ደቀን ከዕቁብ ዝኽእል ክፍሊታት ኣለዎ። ነፍሲ-ወከፍ ኣደ ድማ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ትቕመጥ። ብዙሓት ቆልዑ ንዘለዉወን ኣደታት ዘዝተሓዝአ ክልተ ክፍሊ ዘለዎ ገዛዉቲ’ውን ኣሎ። እቲ መዕቆቢ፡ ሰለስተ ናይ ሓባር ክሽነ፡ ናይ ሓባር ክፍሊ፡ ኣደራሽ፡ ንመዘናግዒ ህጻናት ዘገልግል ክፍሊ፡ ከምኡ ድማ ብዕምባባታትን ኣትክልቲን ዝወቀበ መናፈሻ ኣለዎ።

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

ነበርቲ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንህይወተንን ህይወት ቆልዑተንን ባዕላተን እየን ዝናብያ። ንመዓልታዊ ናብራአን ባዕላተን ይቕልሳኦን ብናይ ገዛእ ርእሰን ውሳነታት ይምርሓን። ነፍሲ-ወከፍ ስድራ-ቤት ካብ ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ መዓስከር ትምህርታዉን ማሕበራዉን ሓገዛት ትቕበል። ነተን ደቂ-ኣንስትዮን ቆልዑተንን ብቐጻሊ ሓገዛት ዘበርክቱ ጉጅለታት ኣለዉ። ነፍሲ-ወከፍ ነባሪ ንሓያለ ዕማም ናይ’ታ ስድራ-ቤት የሰላስል። ኩሎም ነበርቲ ድማ ብሕጋጋት ናይ’ቲ መዓስከር ተቐዪዶም ክኸዱ ይግደዱ። በዚ ምኽንያት ከኣ ማሕበረ-ኮማዊ ህይወት ኣብቲ መዕቆቢ ንኹሎም ነበርቲ ምቹእ ይኸዉን። 

Kontakt:                             Tel.: 0551- 52 11 800

info@frauenhaus-goettingen.de

 

ኣድራሻ፦                     ቴለ፡ 0551- 52 11 8000

info@frauenhaus-goettingen.de

nach oben    Startseite