Home2024-02-15T12:58:00+01:00
Laden...

Sicher sein

Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Wir sind täglich erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Telefon: 0551 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

DIGITALER FACHTAG 2020
ZUM THEMA GEWALTSCHUTZ

Umgangsrecht und Gewaltschutz – Kinder im Spannungsfeld häuslicher Gewalt

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Wenn der Umgang eher schadet – Kindeswohl und Traumafolgen

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Häusliche Gewalt – Kinderschutz im Spannungsfeld zwischen Elternrecht und Kindeswohl

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Informationen

Albanisch/Shqip2018-09-12T10:56:20+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Dhuna ndaj grave është një shkelje e të drejtave themelore të grave dhe njëherit është e ndalueshme me ligjë.

Gratë përjetojnë mënyra te ndryshme të dhunës, siq p.sh. kontrolla, kërrcënime, poshtërimet, mbylljet, refuzimin e të hollave, rrafjet, abuzimet për të kryer veprime seksuale, ndalimin e mbajtjes së kontaktit me të tjerët dhe të ngjajshmet. Nëpërmjet përodrimit të dhunës kryesi i veprës –në të shumten e rasteve mashkulli- ushtron fuqin dhe kontrollin e tijë.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Dhuna ndaj grave është gjithnjë edhe nje dhunë ndaj fëmijeve.

Vetëm se përjetimi i drejtëpërdrejtë i dhunës në mes të prindërve i traumatizon fëmijët dhe njëherit mund të qojë deri tek dëmtimet emocionale, sociale, psiqike dhe ato fizike te fëmijës. Ekzsiton mundësi rreziku, që spirala e dhunës të mund trashëgohët më pastaj në gjenerata të tëra më tutje, sikurse në domethënie të rrolit të viktimës njashtu edhe në domethënie te rrolit te kryesit të veprës.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Dhuna në parneritet është si gjithnjë më parë edhe më tutje një temë tabu.

Për këtë arsye gratë të cilat janë të prekura nga ajo gjendje, e kanë shumë vështirë të flasin në lidhje me përjetimet e tyre të dhunës. Ato në shumicën e rasteve e tolerojnë një situatë te tillë me vite të tëra, pasi që ato në radhë te parë kërkojnë te gjejnë fajin në vete përsonin e tyre, para sa të kalojnë përgjegjësinë tek kryesi i veprës me atë rast. Ato kanë frigën në ato raste, që ndoshta atyre do të ju jipet faji për shpartallimin e familjes, në qoftë se ato lirojnë vetën nga marrëdhënia me përmbajtje dhune. Një pavarësi ekonomike dhe mundësia e vetëpërballimit në jetë duhet shpeshë të arrihen sërish.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Së paku secila e katërta grua në Gjermani e cila i takon moshës 16 deri 85 vjeçare dhe e cila jeton apo ka jetuar më pare në një partneritet, ka përjetuar nga partneri i marrëdhënies së tyre sulme fizike dhe/ose përdhunime seksuale. Pothuajse gjysma e te gjithë grave kanë përjetuar së paku forma të ndryshme të dhunës psiqike.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Përafërsisht 45.000 gra dhe fëmijë të tyre kërkojnë në Gjermani për çdo vitë ndihmë dhe mbështetje në shtëpit për mbrojtjen e gruas. Shtëpia e mbrojtjes së gruas në qytetin Göttingen ju ofron atyre këshilla për mbrojtje ndaj dhunës, këshilla psiko-sociale si dhe njëherit edhe një mundësi banimi te përkohshëm në një komunitet shtëpiak për grat e prekura nga dhuna dhe për femijët e tyre.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Për të pranuar këshilla ose për të ju marrur përsipër në shtëpin për mbrojtjen e gruas na thirrni në këte numër: Telefoni 05 51/ 52 11 800. Ju mund te na kontaktoni ne për çdo ditë në mënyrë telefonike, gjithashtu edhe përgjat fundjavëve dhe përgjat festave. Në raste tjera urgjente jashta orarit tonë të kujdestarisë ju lutemi të ju drejtohuni drejtëpërsedrejti Policisë (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Këshillat ambulante, këshillat për mbrojtje ndaj dhunës dhe analizimi i sigurisë

Ne ju ofrojmë grave te prekura nga dhuna, pjestarve të familjes së sajë dhe personave të cilat i përkrahin ato këshilla dhe informacione në lidhje me temën dhuna në familje dhe në lidhje me punën te cilen kryen shtëpia për mbrojtjen e gruas . Këshillat e tilla kryhen si në mënyrë telefonike njashtu edhe drejtëpërsedrejti personalisht në përfaqsin tonë jashta shtëpisë. Këshillat mund gjithashtu edhe të kryhen ne mënyrë anonime.

Çka mund te bëni Ju, për të arritur dhe tejkaluar një situatë krize te shkaktuar përshkak dhunës? CIlat mundësi i keni Ju për të arritur dhe mbrojtur vetveten dhe fëmijët e juaj? Si mund të zbatoni në te ardhmen të drejten e Juaj për integritet fizik? Ne konsultohemi me Ju në lidhje me situaten e Juaj individuale të rrezikut dhe nevojën e duhur për siguri, gjithashtu edhe nën konsideratë të mundësive të ligjit për mbrojtjen ndaj dhunës. Në qoftë se Ju në Göttingen nuk ndiheni aq e sigurtë, ne ju ndihmojmë në ndërmjetsim të kalimit në ndonjë shtëpi tjetër për mbrojtje të gruas në ndonjë qytet tjetër.

Këshillimi nga ana jonë ju nënshtrohet sekretit profesional. Beratung. Pa një leje të shprehur në mënyrë të theksueshme nga ana e Juaj ne nuk do japim informacione për palët e treta.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Qënrdimi në shtëpin për mbrojtjen e gruas im Frauenhaus

Në qoftë se Ju dëshironi të mirreni përsipër në shtëpin për mbrojtjen e gruas, ne në një bisedë paraprake të detajuar do të ju pyesim Ju në lidhje me arsyet e marrjes përsipër në shtëpinë tonë dhe njëherit do të sqarojmë me Ju, se a është shtëpia për mbrojtjen e gruas oferta ndihmëse më e përshtatshme për Ju.

Gratë të cilat kanë mvarrësi nga alkooli- ose substancat narkotike (droga), ato me rrezikim vetvete- ose rrezikimin e të tjerëve, të cilat nuk janë në gjendje të përballojnë përditshmërin në mënyrë të pavarur, ne për fat të keqë nuk mund ti pranojmë në shtëpin për mbrojtjen e gruas.

Adresa e shtëpisë për mbrojtjen e gruas është anonime dhe nuk dorzoeht më tutje. Në qoftë se vjen deri tek një marrje përsipër në shtëpin për mbrojtjen e gruas, ne do të aranzhojme me Ju një vendtakim neutral dhe do të vijmë atje e të ju marrim Juve. Ju lutemi të sillni me vete –në qoftë se e keni te mundshme- letra dhe dokumente të rëndësishme të juaja dhe të fëmijëve tuaj.

Është e mundshme që për arsye të sigurisë ne mos të kemi mundësin të ju marrim Ju dhe fëmijët e Juaj përsipër në shtëpin për mbrojtjen e gruas në Göttingen. Në raste të tilla ne me plotë dëshirë ju ofrojmë Juve ndihmën tonë për të arritur dhe gjetur një shtëpi tjetër për mbrojtje të gruas.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Oferta e shtëpisë për mbrojtjen e gruas për gratë të cilat banojnë në të përmban këshillimin dhe mbështetjen përgjat ralizimit të së gjithë situatës së jetës si dhe këshillime individuale për menaxhimin e situates së problemit. Ne rregullisht kryejmë këshillime psiqiko-sociale, mbështetje të përditshme për përforcim vetvete, si dhe intervenime në raste të krizave. Sipas nevojës ne edhe ju ndërmjetsojmë të arrini tek shërbime tjera mbështetëse në vazhdim e sipër.

Ne ju mbështesim Ju përgjat sqarimit të situates së Juaj finansiare, për gjetjen e banesës dhe punësimit ose dhe në marrëdhëniet me autoritetet dhe organet zyrtare të shtetit. Ne këshillojme gjithashtu në lidhje me ndarjen, çkurorëzimin, të drejtën e përkujdesit prindëror ndaj fëmijës dhe të lejeqëndrimit dhe njëherit ju stabilizojmë në ballafaqimin e përvojave të dhunës.

Gjithashtu edhe të gjithë fëmijët të cilët jetojnë në shtëpin për mbrojtjen e gruas kanë partnere fikse të bisedës të cilat i takojnë personelit të punës në shtëpin për mbrojtjen e gruas, e të cilat kujdesen për nevojat e tyre dhe njeherit bëjnë me to së bashku qëndrimin e tyre në shtëpin për mbrojtje të gruas të është sa më pozitiv.

Puna jonë karakterizohet nëpërmes afërsisë profesionale të punës dhe mundësis se kontaktit direkt. Ne gjithnjë punojmë në dobi të grave dhe të fëmijëve të tyre dhe njëherit kujdesemi për nevojat që kanë secili prej tyre.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Pas periudhes së qëndrimit në shtëpin për mbrojtjen e gruas ne i mbështesim banoret nga kohët e kaluara dhe fëmijët e tyre, qe të arrijnë të gjejnë vetën sa më mirë në situaten e re të jetës së tyre. Gjithashtu edhe më pas është e mundshme te këshillohen dhe të përcillen ato, si dhe njëherit edhe të marrin pjesë në ofertat e rregullta për grupet e grave që kanë jetuar ndonjëher tek ne. Ish-banoret tona dhe fëmijët e tyre nëpërmjet të përkujdesit të mëtejshëm përkrahen gjithashtu edhe përgjat sigurimit të ekzistencës së tyre në vete dhe përditshmërisë së jetës.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Shtëpia për mbrojtjen e gruas në Göttingen ofron maksimalisht vend për dhjetë gra dhe fëmijët e tyre. Secila grua banon në një dhomë në vete. Grave të cilat kanë disa fëmijë ju qëndron në dispozicion mundësia të marrin një dhomë dyshe. Shtëpia për mbrojtjen e gruas ka gjithësejt tri kuzhina të përbashkëta, një dhomë grupi, një dhomë për përdorim të përbashkët, një dhomë lojërash për fëmijët dhe një kopsht.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Banoret e shtëpisë për mbrojtjen e gruas furnizojnë veten dhe femijët e tyre vetvetiu. Ato do të formësojnë përditshmërin e tyre në mënyrë të pavarur dhe do të vendosin vetë. Bashkëjetesa në shtëpin për mbrojtjen e gruas do të përcillet nga ana e personelit të shtepisë për mbrojtjen e gruas si në mënyrë pedagogjike njashtu edhe organizuese. Rregullisht ofrohen oferta grupesh për gratë dhe fëmijët e tyre. Secila banore do të merr përsipër disa nga detyrat për komunitetin e shtëpisë. Pëmbajtja rregullores shtepiake është e patjetërsueshme për të gjitha banoret, qe në atë mënyrë të arrihet një bashkëjetesë sa më e mirë për te gjithë të pranishmit.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Kontaktimi
Telefonit: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Arabisch/العربية‏2018-09-12T10:55:52+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوقها الأصيلة وهو ممنوع بموجب القانون.

تعاني المرأة من الأشكال المختلفة للعنف، منها على سبيل المثال التحكم فيها وتهديدها وإذلالها وسجنها ومنعها من المال وضربها و إجبارها على الأعمال الجنسية وحرمانها من الاتصال بالآخرين وغير ذلك الكثير. إن الجناة الذكور المعتادون يمارسون السلطة والتحكم من خلال أعمال العنف.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

العنف ضد المرأة هو دائما عنف ضد الأطفال أيضا. إن مجرد مشاهدة العنف بين الوالدين فقط هو مسبب للصدمات العقلية والنفسية للأطفال وقد يؤدي إلى خلل وجداني واجتماعي ونفسي ومادي. هناك خطر يتمثل في احتمال انتقال دائرة العنف سواء من جانب الضحية أو فيما يتعلق بالجناة من جيل إلى جيل.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

العنف في العلاقات لا يزال موضوع محرم. لهذا السبب، من الصعب على السيدات المشاركات أن يتحدثن عن تجاربهن عن العنف. في الغالب يتحملون الوضع لسنوات، لأنهن يلقن اللوم على أنفسهن أكثر من إلقاء المسئولية الجناة. إنهن يخشين أن يلقى عليهن اللوم في تحطيم الأسرة إذا خرجن من العلاقة العنيفة. إن التبعية الاقتصادية والاستقلال يجب تحقيقه أولا في الغالب.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

على الأقل واحدة من كل أربع سيدات في ألمانيا فيما بين 16 إلى 85 سنة ممن يعشن أو عشت في شراكة تعرضت للاعتداء البدني و/أو الجنسي من شريك العلاقة. شهد تقريبا نصف جميع السيدات أشكال من العنف النفسي.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

تبحث 45,000 سيدة مع أطفالهن تقريباً عن الحماية والدعم في مراكز حماية المرأة في ألمانيا سنوياً. تقدم مراكز الحماية خدمات استشارية للحماية من العنف واستشارات نفسية وإسكان مؤقت في مسكن للسيدات المتضررات من العنف مع أطفالهن.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

للاستشارات أو تسجيل الدخول إلى مراكز حماية المرأة، اتصل بنا على الهاتف: 0551/ 5211800 . يمكن الوصول إليك يومياً عبر الهاتف، وكذلك في العطلات الأسبوعية والأجازات. وفي خارج ساعات العمل، في حالة الطوارئ رجاء الاتصال على الشرطة (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

استشارات المرضى الخارجيين واستشارات الحماية من العنف وتحليل السلامة

نقدم نصائح ومعلومات عن العنف المنزلي وعن عمل مراكز حماية المرأة بالنسبة للمرضى وعائلاتهم وأفراد الدعم. يمكن تقديم الاستشارات من خلال الهاتف أو شخصيا في مكتبك الميداني. ويمكن أن تكون مجهولة الاسم.

ماذا يمكنك أن تفعل للتغلب على موقف أزمة مرتبطة بالعنف؟ ما الذي يمكنك القيام به لحماية نفسك وأطفالك؟ كيف تصل إلى حقك في السلامة البدنية في المستقبل؟ سوف نناقش موقف الخطر الفردي الخاص بك والاحتياجات الأمنية المعقولة، مع الأخذ في الاعتبار قانون الحماية من العنف. إذا كنت غير آمن بدرجة كافية في غوتنغن، سوف نساعدك على السكن في مركز الحماية في مدينة أخرى.

تخضع نصائحنا إلى مبدأ السرية. بدون الموافقة الصريحة منك، لن نفشي أي معلومات إلى الغير.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

الإقامة في مراكز حماية المرأة

إذا كنت تتمنى الدخول إلى أحد مراكز حماية المرأة، سوف نسأل ونستوضح الأمر ما إذا كانت الحماية من حقك أم لا وذلك لمساعدتك في الحصول على مناقشة مبدئية مفصلة عن أسباب الدخول إلى مراكز الحماية.

إننا ولسوء الحظ غير قادرين على إدخال السيدات المعتمدات على الكحول أو المخدرات أو اللاتي لهن قضايا تخص تعريض حياتهن للخطر أو تعريض حياة الآخرين للخطر وكذلك السيدات غير القادرات على التكيف المستقل مع حياتهن اليومية في مركز حماية المرأة.

إن عنوان مركز حماية المرأة غير معروف ولن نقدمه لأي شخص. كما أن الدخول مكفول، سوف نرتب توصيلك إلى مكان محايد. أحضر الورق والوثائق الهامة – إن أمكن – لك ولأطفالك الذين معك.

لأسباب تتعلق بالسلامة، قد لا نستطيع تسكينك أنت وأطفالك في مركز غوتنغن. في هذه الحالة، يسعدنا أن نساعدك في إيجاد مركز أخر لحماية المرأة.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

تقدم مراكز حماية المرأة إلى المقيمين فيها النصائح والمساعدات على اكتساب الوضع المعيشي الكامل وكذلك استشارات في المشاكل الفردية. إننا نقدم استشارات نفسية اجتماعية بانتظام ودعم يومي لتقوية الذات فضلا عن التدخل في الأزمات. إننا نقدم خدمات دعم إضافية عند الحاجة.

نساعدك على توضيح وضعك المالي في الإسكان والعمل وفي التعامل مع السلطات والمسئولين. كما نقدم إليك نصائح تتعلق بالانفصال والطلاق وحضانة الأطفال والحق في السكن ونساعدك على الاستقرار في مواجهة تجارب العنف.

وكذلك، جميع الأطفال المقيمين في الدار لديهم أفراد اتصال ثابتين من بين فريق العمل في مركز الحماية، وهم سيهتمون بمشاكلهم وسيجعلون إقامتهم في مركز حماية المرأة تجربة إيجابية لهم.

إن عملنا يتصف بالمهنية في الاقتراب من المشاكل والطرق المباشرة في حلها. نعمل نيابة عن المرأة وعن أطفالها ونقيمً احتياجات الأفراد.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

بعد الإقامة في مراكز حماية المرأة، ندعم المقيمين السابقين وأطفالهم في شق طريقهم في الحياة من جديد. قد تظل مصحوبا بالمرافقة والنصائح والمشاركة في البرامج الجماعية المنتظمة للخريجين. يحظى المقيمين السابقين وأطفالهم بدعم ومتابعة ورعاية في حياتهم المستقلة وأسلوب حياتهم.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

يوجد في مركز حماية المرأة في غوتنغن غرفة تتسع إلى عشر سيدات وأطفالهن. تعيش كل سيدة في غرفة، تتوافر الغرف المزدوجة للسيدات التي معهن أطفال كثيرون. يوجد في المركز ثلاثة مطابخ مجمعة، غرفة للتجمع وغرفة اجتماع وغرفة لعب أطفال وحديقة.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

يعتني المقيمين في مركز حماية المرأة بأنفسهن وبأطفالهن. إنهن يحدد حياتهن اليومية وفق رغبتهن ويتخذن قراراتهن الخاصة. يتلقى الدار دعم تعليمي وتنظيمي من فريق المركز. هناك عروض جماعية منتظمة للسيدات والأطفال، يقوم كل مقيم بمهام معينة في الدار. إن الامتثال إلى قوانين الدار أمر إلزامي على جميع المقيمين فيها بحيث تكون الحياة الاجتماعية في الدار مريحة للجميع.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

للاتصال
الهاتف: 05 51/ 52 11 800
info@frauenhaus-goettingen.de

Englisch/English2018-09-12T10:55:20+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Violence against women is a violation of women’s fundamental rights and is forbidden by law.

Women suffer different types of violence, for example, control, threaten, humiliate, lock up, money refused, and beat, forcing sexual acts, forbidding contacts with others, etc. The usually male – perpetrator exercises through the act of violence power and control.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Violence against women is always violence against the children.

However witnessing violence between parents is traumatic for children and can lead to emotional, social, mental and physical impairments. There is a risk that the cycle of violence will be handed down from generation to generation in regard of the victim as well as in regard to the perpetrator.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Intimate partner violence is still a taboo issue. Therefore, it is for the women concerned difficult, to discuss their experiences of violence. They endure the situation often for years because they rather blame themselves than making the perpetrators responsible. They fear the guilt is attributed to them for the breakup of the family when they are released from the violent relationship. Economic independence and autonomy must often be reached again at first.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

At least one in four women in Germany in the age of 16 and 85 who lives or has lived in a partnership, has experienced physical and / or sexual assault by a partner relationship. Nearly half of all women have experienced a kind of psychological violence.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Each year approximately 45,000 women and their children are looking in Germany help and support in women’s shelters. The women’s shelter in Göttingen offers advising in domestic violence protection, psychosocial support and temporary housing in a household for women experiencing violence and their children.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Please call us for advice or a reception in the women’s shelter: Phone 05 51-52 11 800. We are available every day, including weekends and holidays. Outside from our times of availability, please contact in case of emergency the police (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Outpatient advising, protection against violence advising and safety analysis

We provide advice and information on domestic violence and the work in the shelter for concerned women, their families and assisting persons. The consultation may take place either by phone or personally in our branch office. It also can be anonymous.

What can you do to overcome the violence-related crisis situation? What can you do to protect yourselves and your children? How do you realize your right to physical integrity in the future? We discuss your individual risk situation and the reasonable security needs, taking into account the possibilities of the Violence Protection Act. In case you are not safe enough in Göttingen, we help you with the placement in a shelter in another city.

Our counselling is subject to confidentiality. Without your explicit consent, no information will be disclosed to third parties.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Stay in the women’s shelter

If you wish to be accommodated in the women’s shelter, we will ask in a detailed preliminary discussion the reasons for the reception and clarify if the refuge is the adequate help for you.

Unfortunately we cannot accommodate in the women’s shelter women with alcohol or drug dependence, with endangering themselves or others and women who cannot cope independently their daily lives.

The address of the shelter is anonymous and is not passed on. If the accommodation is possible, we arrange a neutral meeting place and pick you up there. If possible bring with you important papers from yourself and your children.

For safety reasons it may be that we cannot accommodate you and your children the Göttingen shelter. In this case, we are happy to assist you in finding another women’s shelter.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

The offer of the women’s shelter for residents include advice and support in the determination of the overall living situation as well as personal problematic situations. We regularly conduct psycho-social counselling, self-empowering every day support and crisis intervention. As required, we provide further support.

We assist in the clarification of the financial situation in the housing and employment and in dealing with authorities and officials. We advise on separation, divorce, custody and right of residence and stabilizing in dealing with violence experiences.

All children living in the house have also firm contact persons under the shelter staff, who take care of their concerns and to make the stay in the women’s shelter positive for them.

Our work is characterized by professional proximity and direct responsiveness. We work in favour of the women and their children and approach in the needs of the individuals.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

After the women’s shelter stay, we support former residents and their children in finding their way in the new situation of living. You also can be accompanied and get further advice as well as participate in regular group programs for former residents. The former residents and their children are supported by the after-care in the independent livelihood and lifestyle.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

The women’s shelter in Göttingen offers a maximum place for ten women and their children. Each woman lives in one room. For women with several children are double rooms available. The women’s shelter has three communal kitchens, a group room, a meeting room, a playroom for children and a garden.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

The residents of the women’s shelter supply themselves and their children. They live their daily life independently and make their own decisions. The household is pedagogical and organizational accompanied by staff members of the shelter. There are regular groups offered for the women and their children. Each resident takes over certain tasks in the household. The compliance with the house rules is mandatory for all residents that living together in the house is comfortable for everyone.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Contact
Phone: 05 51/ 52 11 800
Email: info@frauenhaus-goettingen.de

Farsi/فارسی‏2021-12-10T12:15:02+01:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

خشونت علیه زنان به معنای زیر پا گذاشتن حقوق اساسی زنان است و از لحاظ قانونی ممنوع است.

زنان از اشکال مختلف خشونت رنج می برند. چند نمونه از این خشونت ها شامل کنترل شدن، تهدید شدن، مورد تمسخر قرار گرفتن، حبس شدن، از داشتن پول منع شدن، کتک خوردن، اجبارهای جنسی، و منع از تماس با دیگران می شود. افراد خاطی که اغلب مردان هستند، از طریق خشونت، قدرت و کنترل خود را اعمال می کنند.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

خشونت علیه زنان، همیشه مساوی با خشونت علیه فرزندان نیز می باشد. مشاهده خشونت والدین به تنهایی می تواند باعث صدمات روانی کودکان شود و منجر به اختلالات عاطفی، اجتماعی، روانی، و جسمی گردد. خطر انتقال چرخه خشونت از نسلی به نسل دیگر، چه از طرف قربانی و چه از جانب خاطی وجود دارد.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

خشونت در روابط هنوز هم یک موضوع ممنوعه است. به همین دلیل، برای زنانی که مورد اعمال خشونت قرار گرفته اند، صحبت درباره تجربیاتشان دشوار است. آن ها معمولا این موقعیت را سال ها تحمل می کنند، زیرا آن ها به جای مقصر شناختن فرد خاطی، خودشان را مقصر می دانند. آن ها می ترسند که اگر خودشان را از رابطه خشونت آمیز بیرون بکشند، به خاطر فروپاشی خانواده مورد سرزنش قرار گیرند. معمولا آن ها پس از آن می بایست دوباره به استقلال اقتصادی و خود مختاری برسند.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

دست کم یک زن از چهار زن در آلمان، که 16 تا 85 سال سن دارند و شریک زندگی داشته یا دارند، تجربه خشونت فیزیکی و یا جنسی را از طرف شریک خود داشته اند. تقریبا نیمی از تمام زنان به شکل های مختلف خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

تقریبا 45000 زن و فرزندان آن ها سالانه برای دریافت کمک و پشتیبانی به پناهگاه های زنان در آلمان مراجعه می کنند. پناهگاه زنان گوتینگن برای محافظت در برابر خشونت و آسیب های روانی مشاوره می دهد و در محل اسکان خود به طور موقت به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند به همراه فرزندانشان اسکان می دهد.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

برای مشاوره یا پذیرش در پناهگاه زنان، با شماره تلفن 800 5211 /51 05 با ما تماس بگیرید. ما به طور روزانه و حتی در آخر هفته و روزهای تعطیل نیز از طریق تلفن در دسترس هستیم. در خارج از ساعات اداری و در موارد اضطراری لطفا با پلیس تماس بگیرید (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

مشاوره سرپایی، مشاوره برای محافظت در برابر خشونت، و تحلیل امنیت

ما در مورد خشونت خانگی و فعالیت های پناهگاه زنان به بیماران، خانواده هایشان، و افراد پشتیبان اطلاعات و مشاوره می دهیم. مشاوره می تواند به صورت تلفنی یا حضوری و در دفتر ما ارائه شود. همچنین مشاوره را می توان به صورت ناشناس ارائه کرد.

برای غلبه بر یک موقعیت بحرانی مربوط به خشونت چه کار می توانید بکنید؟ برای محافظت از خود و فرزندانتان چه کار می توانید بکنید؟ چگونه می توانید در آینده متوجه حق تمامیت جسمی خود باشید؟ ما با در نظر گرفتن تمامی احتمالات موجود در قانون محافظت در برابر خشونت، موقعیت خطر فردی شما و نیازهای امنیتی منطقی شما را مورد بحث قرار می دهیم. اگر در گوتینگن به اندازه کافی امنیت نداشته باشید، به شما را کمک می کنیم تا در پناهگاهی در شهری دیگر اسکان یابید.

مشاوره ما محرمانه است. بدون رضایت صریح شما، هیچ اطلاعاتی به اشخاص ثالث داده نخواهد شد.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

ماندن در پناهگاه زنان

در صورتی که می خواهید در پناهگاه زنان پذیرفته شوید، در صحبت های آغازینی که در مورد دلایل پذیرش انجام می شود، از شما پرسیده می شود که آیا پذیرش در پناهگاه برای کمک به شما موثر است یا خیر.

متاسفانه ما از پذیرش زنانی که به الکل یا مواد اعتیاد دارند، امکان آسیب زدن به خود یا دیگران را دارند، و زنانی که نمی توانند به صورت مستقل با زندگی روزمره در پناهگاه زنان کنار بیایند، معذور هستیم.

آدرس پناهگاه زنان ناشناس است و به کسی داده نمی شود. در صورتی که با پذیرش شما موافقت شود، ما با شما قرار گذاشته و در یک مکان مشخص به دنبال شما می آییم. اسناد و مدارک مهم مربوط به خود و فرزندانتان را در صورت امکان با خود بیاورید.

به دلایل امنیتی ممکن است نتوانیم به شما و فرزندانتان در پناهگاه گوتینگن اسکان دهیم. در این صورت به شما کمک می کنیم تا پناهگاه زنان دیگری بیابید.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

پناهگاه زنان به ساکنان برای رسیدن به موقعیت کلی زندگی مشاوره و کمک رسانی می کند و نیز در مورد مشکلات فردی به آن ها مشاوره می دهد. ما به طور مرتب مشاوره روانی، پشتیبانی روزانه برای تقویت شخصی، و نیز مداخله برای حل بحران ها را ارائه می کنیم. ما در زمان نیاز سایر خدمات پشتیبانی را نیز ارائه می دهیم.

ما در شفاف سازی موقعیت مالی شما در زمینه مسکن و اشتغال و در ارتباط با مقامات و مسئولان به شما کمک می کنیم. ما در زمینه های جدایی، طلاق، حضانت فرزند، و حق سکونت مشاوره می دهیم و ثبات در بیان تجربیات خشونت را مورد تشویق قرار می دهیم.

همچنین تمامی کودکانی که در پناهگاه زندگی می کنند در میان کارکنان پناهگاه شخص خاصی را برای تماس دارند که به نگرانی های آن ها توجه می کند و اسکان آن ها در پناهگاه زنان را به تجربه ای مثبت برای آن ها تبدیل می کند.

مشخصه کار ما بر اساس مجاورت حرفه ای و تقرب مستقیم است. ما کار خود را از طرف زنان و فرزندانشان انجام داده و نیازهای افراد را ارزیابی می کنیم.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

پس از ماندن در پناهگاه زنان، ما از ساکنان سابق و فرزندانشان در راه یافتن موقعیت جدید زندگی پشتیبانی می کنیم. شما می توانید در برنامه های منظم داش آموختکان شرکت کنید و به همراهی شدن و مشاوره گرفتن ادامه دهید. ساکنان سابق و فرزندانشان در معیشت و شیوه زندگی مستقل خود، با برنامه های مراقبت تکمیلی پشتیبانی می شوند.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

پناهگاه زنان گوتینگن حداکثر برای ده زن و فرزندانشان ظرفیت دارد. هر زن در یک اتاق زندگی می کند. اتاق های دوبله برای زنانی که چند فرزند دارند موجود است. پناهگاه سه آشپزخانه مشترک، یک اتاق گروهی، یک اتاق ملاقات، یک اتاق بازی برای کودکان، و یک باغچه دارد.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

ساکنان پناهگاه زنان، خودشان از خود و فرزندانشان مراقبت می کنند. آن ها برای زندگی روزمره خود تعیین تکلیف می کنند و خودشان برای خود تصمیم گیری می کنند. اعضای خانه از طرف کارکنان پناهگاه پشتیبانی آموزش و سازمانی می شوند. پیشنهادات گروهی منظمی برای زنان و فرزندانشان وجود دارد. هر نفر وظایف مشخصی را در خانه بر عهده دارد. انطباق با مقررات خانه برای تمام ساکنان اجباری است تا زندگی مشترک در خانه برای همه راحت باشد.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

شماره تماس
تلفن: 800 5211 /51 05
info@frauenhaus-goettingen.de

Französisch/Français2018-09-12T10:54:36+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

La violence contre les femmes est une violation des droits fondamentaux de la femme, et est interdit par la loi.

Les femmes souffrent de différents types de violence, par exemple, le contrôle, les menaces, l’humiliation, l’enfermement, le refus de leur argent, et des violences physiques, des actes sexuels forcés, l’interdiction de contact avec les autres, etc. Le mâle habituel – perpétrateur exerce un pouvoir et du contrôle via les actes de violence.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

La violence contre les femmes est toujours de la violence contre les enfants. Toutefois, être témoin de la violence entre les parents est traumatisant pour les enfants, et peut conduire vers des troubles émotionnels, sociaux et physiques. Il y a un risque que le cycle de violence soit transmis de génération en génération vis-à-vis de la victime comme du perpétrateur.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

La violence d’un partenaire intime est encore un problème tabou. Ainsi, c’est difficile pour la femme concernée de parler de ses expériences de violence. Elles endurent souvent des situations pendant des années parce qu’elles se blâment elles-mêmes plutôt que de rendre les perpétrateurs responsables. Elles craignent que la culpabilité leur soit attribuée pour l’éclatement du cercle familial quand elles sont libérées de leur relation violente. L’indépendance économique et l’autonomie doivent souvent être avant tout atteintes de nouveau.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Au moins une femme sur quatre en Allemagne de l’âge de 16 à 85 ans qui vit ou a vécu dans une relation, a expérimenté une agression physique ou un viol par un partenaire d’une relation. Environ la moitié de toutes les femmes ont expérimenté un type de violence psychologique.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Chaque année, approximativement 45,000 femmes et leurs enfants cherchent de l’aide et du soutien en Allemagne dans les foyers pour femmes. Celui à Göttingen offre des conseils dans la protection contre les violences domestiques, un soutien psychosocial et un logement temporaire dans une maison pour les femmes qui expérimentent la violence, ainsi que pour leurs enfants.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Veuillez nous appeler pour des conseils ou pour être reçue dans le foyer pour femmes : Téléphone 05 51-52 11 800. Nous sommes disponibles tous les jours, incluant les weekends et les jours fériés. En dehors de nos heures de disponibilité, veuillez contact la police en cas d’urgence (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Conseil ambulatoire, conseil sur la protection contre la violence et analyse de sécurité

Nous fournissons des conseils et des informations concernant les violences domestiques et au travail dans le foyer pour les femmes concernées, leurs familles et les personnes assistantes. La consultation peut prendre place aussi bien par téléphone que personnellement dans un de nos bureaux. Cela peut aussi se faire anonymement.

Que pouvez-vous faire pour surmonter une situation de crise en rapport avec la violence ? Que pouvez-vous faire pour vous protéger et protéger vos enfants ? Comment réalisez-vous votre droit à une intégrité physique dans le futur ? Nous discutons de vos situations individuelles de risques et des besoins raisonnables de sécurité, en prenant en compte les possibilités d’Acte de Protection contre la Violence. Dans le cas où vous n’êtes pas assez en sécurité à Göttingen, nous vous aidons avec un placement dans un foyer dans une autre ville.

Notre support est sujet à la confidentialité. Sans votre accord explicite, aucune information ne sera révélée à des parties tierces.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Rester dans le foyer pour femmes

Si vous souhaitez être accommodée dans le foyer pour femmes, nous allons demander dans une discussion préliminaire les raisons pour la réception et identifier clairement si le foyer est adéquat pour vous aider.

Malheureusement nous ne pouvons pas abriter dans le foyer les femmes avec une dépendance à l’alcool ou la drogue, qui se mettent en danger elles-mêmes ou les autres femmes, et les femmes qui ne peuvent pas gérer indépendamment leurs vies quotidiennes.

L’adresse du foyer est anonyme et ne peut pas être passée. Si l’accommodement est possible, nous nous arrangeons avec un lieu de réunion neutre et nous vous y prendrons. Si possible, apportez avec vous des papiers importants vous concernant ainsi que vos enfants.

Pour des raisons de sécurité, il est possible que nous ne puissions pas vous abriter vous et vos enfants dans le foyer Göttigen. Dans ce cas, nous serions heureux de vos assister dans une recherche pour trouver un autre foyer pour femmes.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

L’offre de foyer pour femmes pour les résidents inclut des conseils et un soutien dans la détermination des conditions globales de vie aussi bien que les situations problématiques personnelles. Nous menons régulièrement des thérapies psychosociales, de développement personnel tous les jours et d’intervention de crises. Comme requis, nous fournissons un soutien supplémentaire.

Nous vous assistons dans la clarification de la situation financière dans le logement et la recherche d’emploi, ainsi que pour la communication avec les autorités et les officiels. Nous donnons des conseils sur la séparation, le divorce, la garde des enfants et le droit de résidence et de stabilisation dans la confrontation avec les expériences de violence.

Tous les enfants qui vivent dans la maison ont également des interlocuteurs fermes parmi le staff du foyer, qui prend soin de leurs problèmes et pour rendre positif leur passage dans le foyer pour femmes.

Notre travail est caractérisé par une proximité professionnelle et par une responsabilité directe. Nous travaillons en faveur des femmes et de leurs enfants et nous avons des approches pour les besoins de chaque individu.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Après le séjour dans le foyer pour femmes, nous soutenons nos résidents initiaux et leurs enfants dans leur quête pour un chemin vers une nouvelle manière de vivre. Vous pouvez également être accompagné et recevoir de plus amples conseils à mesure que vous participer dans des programmes réguliers de groupes pour les résidents initiaux. Ces derniers et leurs enfants sont soutenus par l’après-soin dans une existence et un style de vie indépendant.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Le foyer pour femme à Göttingen offre un maximum d’espace pour dix femmes et enfants. Chaque femme vit dans une pièce. Pour les femmes avec de nombreux enfants, des pièces doubles sont disponibles. Le foyer pour femme possède trois cuisines communes, une salle de groupe, une salle de réunion, une salle de jeux pour les enfants et un jardin.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Les résidents du foyer pour femmes s’approvisionnent elles-mêmes et leurs enfants. Elles vivent leur vie quotidienne indépendamment et font leurs propres décisions. Le logement est pédagogique et organisationnel, accompagné par les membres du staff du foyer. Il y a des groupes réguliers proposés aux femmes et leurs enfants. Chaque résident se voit attribuer certaines tâches dans la maison. La conformité aux règles de la maison est obligatoire pour tous les résidents du foyer, afin que vivre ensemble dans le foyer soit confortable pour tout le monde.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Contact
Téléphone: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Kurdisch/Kurmancî2018-09-12T10:54:04+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Şideta dijî jinan bi wateya binpêkirina mafê bingehîn ê jinan e û li gor zagonê qedexe ye.

Jin rastî şiklên çûda yê şidet tên.Çend mînak ji wan şidetane wekî, kontrol bûn, tehdîd bûn, pêkenîbûn, hepis bûn, bêdirav hêlan, kutxwarin, mecbûrkirina seksî, û qedexe kirina pêwendîyê gel xelkê. Kesên tawanker ku bi pirranî mêrin, bi rêya şidetê, hêz û kntrola xwe disepînin.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Şideta dijî jinan, hertim hembere li gel şideta dijî zaroakn jî.

Temaşe kirina şideta dêvbavan bi tenê dikare bibe sedema zirarrên derûnî ê zarrokan û dibe sedema alozîyên hestyarî, civakî, derûnî û cismî. Metirsîya veguhstina xerxala şidetê ji nivşekç bo nivşa dî, hem bi rêya qorbanî û hemî jî bi rêya tawanbarî heye.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Şideta nava pêwendîya hê jî mijarek qedexe ye. Bi vê sedemê, ji bo jinê ku rastî şidetê hatine, axavtina derbara serpêhatîyên xwe dijwar e. Bi piranî ev vê rewşê bi salan qebûl dikin, ji ber ku di şûna sûcdar naskirina kesê tawankar, xwe sûçdar nas dikin. Ev ditirsin ku eger xwe ji têkilîya bişidet paşve bikêşin, bi sedema têkçûna malbatê tê bêne şermezar kirin. Bi pirranî ew paş vê dibe dubare bigehine sebixweyîya aborî û xwbirêveberîyê.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Herîkê yek jin ji çar jinan li Elmanîya, ku 16 heta 85 sal temenê wê ye û hevjîn hebûne yan hene, tecrûbeya şideta fîzîkî û/an seksî ji alîyê hevjînê xwe hebûye. Hemahema nîv ji tevahîya jiann bi şikilên cûda şideta fîzîkî tecrûbe dikin.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Hemahema 45,000 jin û zarrokê wan her salê ji bo vergirtina alîkarî û piştgirîyê serdana stargehên jinan di Elmanîya dikin. Stargeha Jinan a Gotingen ji bo parastina li hember şidet û zirarrên derûnî ravêjê pêşkêş dike û cihê rûniştina xwe bi demekî radestî ev jinan û zarrokên gel wan dike ku rastî şidetê hatine.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Ji bo rabêj û pêşwazîyê gel me pê hejmara telefona 05 51/ 52 11 800 pêwendîyê bigirin.

Em hemû rojan heta li demên dawîya hefteyê an betlaneyan berdestin. Di derveyên demjimêrên îdarî û li babetên acil ji kerema xwe gel polîs bi hejmara (110) pêwendîyê bigirin.

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Rabêja serpêya, rabêja bo parastina li hember şidetê, û lêkolîna awlehîyê

Em liser şidetên malbatî û xebatên sitargeha jinan ji bo nexweşan, malbatên wan, û kesên piştîvan, agahî û rabêjîyê pêşkêş dikin. Şêwirmendî dikare bi rewşa telefonî an beşdarî û li nivsîngeha me pê radest kirin. Herwisa rabêj dikare bi rewşa nenas bê pêşkêş kirin..

Ji bo serkevtina di rewşek aloza taybet bi şidetê çi şolekê dikarin bikin? Ji bo parastina xwe û zarrokê xwe dikarin çi şolekê bikin? Di pêşerojê çawa dikiarin li ser mafê desthelatdarbûna tam liser leşê xwe, agadar bin? Me pê berçav girtina tevahîya gengazîyên heyî di Zagona Parstina li hember şidetê, rewşa xetereya we ya şexsî û pêdivîyên ewlehîyê mentiqî yê we, şirove dikin. Eger li Gotingen, we bi qasî kêrhatî ewlehî tune be, em alîkarîya we dikin daku di sitargehekê di bajarek dî da rûnên.

Ravêja me nehînî ye. Bê rezamendîya we ya zelal, çi agahîyê we yê şexsî ji ti kesî re nayên dayin.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Mana li stargeha jinan

Eger dixwazin li sitargeha jinan bêne pejirandin, di axavtinên destpêkî ku liser hecetên pejirandê pêk tên, ji we tê pirsîn ka pejirandina di stargehê ji bo alîkarî dana we bibandore an na.

Mixabin em nikarin jinên bikarînerên elkol û madeyên hûşber, ku gengaze zirarrê bigehîne xwe û kesên din, bipejirînin. Û em nikarin jinên ku bi serbixwe jîyana rojane li sitargeha jinan qebûl nakin, bipejirînin.

Navnîşana sitargeha jinan nenase û ji ti kesî re nayê dayin. Eger hûn bêne pejirandin, emê demekê ji were terxan bikin û li cihek taybet bêne pê we. Eger gengaz be, belge û dosyeyên balkeş yê taybet bi xwe û zarokên xwe, cem xwe bînin.

Bi sedemên ewlehîyê, gengaze em nekarin we û zarrokên we li sitargeha Gotingen bicih bikin. Di rewşa wisa da em alîkarîya we bikin ku di stargehek din a jinan da, bicih bibin.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Sitargeha jinan ji rûniştvanan re ji bo gehîştina rewşa giştî ya jîyanê, rabêjê û gehandina xizmetan radest dike û herwisa liser pirsgirêkên şexsî ji wan re rabêjê pêşkêş dike. Em bi rêkûpêk rabêja derûnî, piştgirîya rojane ji bo bihêz kirina şexsî, û herwisa têkildarî kirin ji bo çareser kirina pirsgirêkan pêşkêş dikin. Em di dema pêdivî bûna xizmetên din jî, piştgirîyê pêşkêş dikin.

Em di zelal kirina rewşa aborîya we di babetên avahî û şolkirinê û di pêwendîya gel rayedar û berpirsan, ji were alîkarî pêşkêş dikin. Em di babetên veqetîn, telaq, xwedîkirina zarok û mafê rûniştinê, rabêjê pêşkêş dikin û Sibatê di gotina tecrûbeyên şidetê teşwîq dikin.

Herwisa tevahîya zarokên ku li sitargehê dijîn li nava karmendên sitargehê de kesek taybet ji bo pêwendîyê hene ku xemxwarê wane û rûniştina wan li sitargeha jinan dike tecrûbeyek herênî ji bo wan.

Taybetmendîyên şola me liser nêzîkbûna pişeyî û rasterast e. Em şola xwe ji alîyê jinan û zarokên wan pêk tînin û pêdivîyên şexsan lêkolîn dikin.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Paş rûniştina di sitargeha jinan, Em ji rûniştvanên berê û zarokên wan di peyda kirina rewşek nû ya jîyanê, piştgirî dikin. Hûn dikarin di bernameyên bipergal xwendekaran da beşdar bin û tevlîbûn û vergirtina rabêjê bidomînin. Rûniştvanên berê û zarokên wan di jîyan û şêwaza jîyana xwe ya serbixwe, pê bernameyên lênêrîna tekmîlî têne piştgirî kirin.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Sitargeha Jinan a Gottingen ji bo rûniştina deh jin û zarokên kêrhatîye. Her jinek di odeyekê da dijî. Odeyên cot ji bo jinên ku çend zarrok hene, berdestin. Sitargehê sê pêjgehên hevbeş, odeyek komî, odeyek hevdîtinê, odeyek bo lîstika zaroakn û baxçeyek heye.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Rûniştvanên sitargeha jinan bixweê xwe û zarrokên xwe xwedî dikin. Ev bixwe berpirsê jîyana xwe ya rojane ne û bixwe ji xwe re biryarrê digirin. Endamên malbatê ji alîyê karmendên sitargehê, têne piştgirî kirin, rahênan kirin û birêkxistin kirin. Pêşnîyarên komî yê taybet ji bo jinan û zarokên wan hene. Her kesekê erkên taybet di malê da liser milê wî ne. Rêzgirtina ji rêzikên malbatê ji bo tevahîya rûniştvanan pêdivîye daku jîyana hevbeş ji bo tevahîya kesên li malda rihet be.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Hejmara Pêwendîyê
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Kurdisch/کوردیی ناوەندی‏2018-09-12T10:53:20+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

توندوتیژیی لە دژی ژنان بە واتای پێشێل کردنی مافە بنەڕەتییەکانی ژنانە و لە باری یاساییەوە قەدەغەیە.

ژنان بە هۆی جۆرە جیاوازەکانی توندوتیژییەوە لە رەنج دان. چەند نموونە لەم توندوتیژیانە بریتین لە کۆنتڕۆڵ بوون، هەڕەشە لێکردن، گاڵتە پێکردن، بێبەربوون لە پارە، لێدان، سێکسی زۆرەملێ، و بەرگیری لە پەیوەندی کردن بە کەسانی ترەوە. کەسانی سەرپێچیکار کە زۆربەیان پیاوانن، لە رێگای توندوتیژییەوە، هێز و کۆنتڕۆڵی خۆیان جێبەجێ دەکەن.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

توندوتیژیی لە دژی ژنان، هەروەها بەرابەرە لەگەڵ توندوتیژیی لە دژی منداڵەکانیش. دیتنی توندوتیژی دایکوباوک بە تەنیایی دەتوانێت ببێتە هۆی زیانلێکەوتنی دەروونی منداڵان، و ئاڵۆزیی سۆزدارانە، کۆمەڵایەتی، دەروونی، و جەستەیی بەدواوە هەبێت. مەترسی گواستنەوەی سووڕی توندوتیژیی لە وەچەیەکەوە بۆ وەچەیەکی تر، چ لەلایەن قوربانییەوە و چ لە لایەن سەرپێچیکارەوە هەیە.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

توندوتیژیی لە پێوەندییەکاندا هێشتاش بابەتێکی قەدەغەیە. هەر بەم بۆنەوە، بۆ ئەو ژنانەی کە کەوتوونەتە بەر توندوتیژیی، قسەکردن لەسەر ئەزموونەکانیان سەختە. ئەوان بە شێوەی ئاسایی بۆ ساڵانێکی زۆر لەگەڵ ئەم راستییە هەڵدەکەن، لەبەر ئەوەی کە ئەوان بە جێی بە تەقسیربار زانینی کەسی سەرپێچیکار، خۆیان بە تەقسیربار دەزانن. ئەوان دەترسن کە ئەگەر خۆیان لە پێوەندیی توندوتیژاوی بکێشنە دەرەوە، بە هۆی تێکچوونی خێزانەکە دەکەونە بەر لۆمەو سەرکۆنە کردن. بە شێوەی ئاسایی ئەوان پاش ئەوە دەبێت دیسانەوە بە سەربەخۆیی ئابووریی و خودموختاریی بگەن.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

لانیکەم لە هەر چوار ژندا ژنێک لە ئاڵمان، کە 16 تا 85 ساڵ تەمەنیانە و هاوژینیان هەبووە یان هەیە، ئەزموونی توندوتیژی فیزیکی و یان جەستەیی لەلایەن هاوژینەکەی خۆیەوە هەبووە. نزیکەی نیوەیەک لە هەموو ژنان بە شێوازی جیاواز توندوتیژی فیزیکییان ئەزموون کردووە.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

نزیکەی 45000 ژن و منداڵەکانیان ساڵانە بۆ وەرگرتنی یارمەتی و پاڵپشتی سەردانی پەناگەکانی ژنان لە ئاڵمان دەکەن. پەناگەی ژنانی گۆتینگێن بۆ پاراستن لە بەرانبەر توندوتیژی و زیانی دەروونیدا راوێژکاریی پێشکەش دەکات و لە شوێنی نیشتەجێکردنی خۆیدا بە شێوەی کاتیی ئەو ژنانەی کەوتوونەتە بەر توندوتیژیی لەگەڵ منداڵەکانیان نیشتەجێیان دەکات.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

بۆ راوێژکاریی یان وەرگیران لە پەناگەی ژناندا، بە ژمارە تەلەفۆنی : 0551/ 5211800 پەیوەندیمان پێوە بکەن. ئێمە بە شێوەی رۆژانە و تەنانەت لە کۆتایی حەوتەکاندا و رۆژانی پشوودانیش لە رێگای تەلەفۆنەوە لە بەردەستین. لە دوای کاژێرەکانی کاری فەرمانگە و لە کاتی فریاکەوتنیدا تکایە پەیوەندی بکەن بە پۆلیسەوە (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

راوێژکاریی سەرپێیی، راوێژکاریی بۆ پاراستن لە بەرانبەر توندوتیژیدا، و شیکاریی هێمنایەتی

ئێمە لەسەر توندوتیژیی ناوماڵ و چالاکییەکانی پەناگەی ژنان زانیاریی و راوێژکاریی پێشکەشی نەخۆشەکان، خێزانەکانیان، و کەسانی پاڵپشت دەکەین. راوێژکاریی دەتوانێت بە شێوەی تەلەفۆنی یان بە ئامادەبوون لە نووسینگەی ئێمەدا پێشکەش بکرێت. هەروەها دەکرێ راوێژکاریی بە شێوەی نەناسراوانە پێشکەش بکرێت.

بۆ زاڵبوون بەسەر بارودۆخێکی قەیراناوی پێوەندیدار بە توندوتیژیی دەتوانن چی بکەن؟ بۆ پاراستنی خۆتان و منداڵەکانتان دەتوانن چی بکەن؟ چۆن دەتوانن لە داهاتوودا بە مافی تەواوەتی جەستەیی خۆتان بزانن؟ ئێمە بە لەبەرچاو گرتنی هەموو ئەگەرەکانی ناو یاسای پاراستن لە بەرانبەر توندوتیژیدا، دۆخی مەترسی تاکەکەسی ئێوە و پێویستییە هێمنایەتییەکانی ژیرانەی ئێوە دەخەینە بەر باس. ئەگەر لە گۆتینگێن بە رادەی تەواو ئاسایش و هێمنایەتیتان نەبێت، یارمەتیتان دەدەین کە لە پەناگەیەکدا لە شارێکی تر نیشتەجێ ببن.

راوێژکاریی ئێمە بە نهێنییە. بە بێ رەزامەندیی راشکاوانەی ئێوە، هیچ زانیارییەک بە کەسانی سێهەم نادرێت.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

مانەوە لە پەناگەی ژناندا

ئەگەر دەتانەوێت کە لە پەناگەی ژناندا وەرگیردرێن، لە قسەوباسە سەرەتاییەکاندا کە سەبارەت بە هۆیەکانی وەرگرتن جێبەجێ دەبن، لێتان دەپرسرێت کە ئاخۆ وەرگیران لە پەناگەدا بۆ یارمەتیدانی ئێوە کاریگەرە یان نا.

بەداخەوە ئێمە ناتوانین ئەو ژنانەی وەرگرین کە خوویان بە ئەلکهۆڵ یان مادە هۆشبەرەکان گرتووە، رەنگە زیان بگەیەنن بە خۆ یان کەسانی تر، و ژنانێ کە ناتوانن بە شێوەی سەربەخۆ رابێن لەگەڵ ژیانی رۆژانە لە پەناگەی ژناندا.

ناونیشانی پەناگەی ژنان نەناسراو و نادیارە و نادرێت بە کەسێک. ئەگەر بۆ وەرگیرانی ئێوە رەزامەندیی بدرێت، ئێمە کات و شوێنێکی بێ لایەنتان بۆ دیاریی دەکەین و دێین بە دواتاندا. بەڵگەنامە و بەڵگە گرنگەکانی پێوەندیدار بە خۆتان و منداڵەکانتان ئەگەر دەکرێ لەگەڵ خۆتان بهێنن.

رەنگە بە هۆکاریی هێمنایەتی نەتوانین ئێوە و منداڵەکانتان لە پەناگەی گۆتینگێندا نیشتەجێ بکەین. لەم کاتەدا یارمەتیتان دەدەین کە پەناگەیەکی تری ژنانی بدۆزنەوە.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

پەناگەی ژنان لەبۆ گەیشتن بە دۆخی گشتی ژیان راوێژکاریی و یارمەتی بە دانیشتووان دەدەن و هەروەها لەسەر کێشە تاکەکەسییەکان راوێژکارییان پێشکەش دەکەن. ئێمە بەردەوام راوێژکاریی دەروونی، پشتیوانی رۆژانە بۆ بەهێزترکردنی تاکەکەسی، و هەروەها دەستێوەردان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان پێشکەش دەکەین. ئێمە لە کاتی پێویستدا دیکەی خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتیش پێشکەش دەکەین.

ئێمە لە روونکردنەوەی دۆخی دارایی ئێوە لە بواری خانوبەرە و پیشە و لە پێوەندیی لەگەڵ بەرپرسان و لێپرسراوان یارمەتیتان دەدەین. ئێمە لە بوارەکانی جیابوونەوە، تەڵاق، سەرپەرشتی منداڵ، و مافی نیشتەجێ بوون راوێژکاریی پێشکەش دەکەین و بەردەوامی لە وتنی ئەزموونەکانی توندوتیژیدا هان دەدەین.

هەروەها هەموو ئەو منداڵانەی کە لە پەناگەدا دەژین لە نێوان کارگێڕانی پەناگەدا کەسێکی تایبەتیان هەیە بۆ پەیوەندی پێوە کردن تاکو سەرنجی پەرۆش و نیگەرانییەکانیان بدات و نیشتەجێ بوونی ئەوان لە پەناگەی ژناندا بکەن بە ئەزموونێکی ئەرێنی بۆیان.

تایبەتمەندیی کاری ئێمە بەپێی لەپەنابوونی شارەزایانە و نزیکایەتی راستەوخۆیە. ئێمە کاری خۆمان لەلایەن ژنان و منداڵەکانیانەوە جیبەجێ دەکەین و پێویستییەکانی تاکەکان هەڵدەسەنگێنین.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

پاش مانەوە لە پەناگەی ژنان، ئێمە لە دانیشتووانی پێشوو و منداڵەکانیان بۆ دۆزینەوەی دۆخی نوێی ژیان پاڵپشتی دەکەین. ئێوە دەتوانن درێژە بدەن بەوەی کە لەگەڵتان بن و راوێژکاریی وەرگرن و لە بەرنامە رێکوپێکەکانی ئەوانەی کە تەواوی دەکەن بەشداریی بکەن. دانیشتووانی پێشوو و منداڵەکانیان لە بژیوی ژیان و شێوازی ژیانی خۆیاندا، بە بەرنامەکانی چاودێریی تەواوکەر پاڵپشتی دەکرێن.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

پەناگەی ژنانی گۆتینگێن توانستی نیشتەجێکردنی دە ژن و منداڵەکانیانی هەیە. هەر ژنێک لە ژوورێکدا دەژیێت. ژووری دووانە هەیە بۆ ئەو ژنانەی کە چەند منداڵیان هەیە. پەناگەکە سێ چێشتخانەی هاوبەش، ژوورێکی بەکۆمەڵ، ژوورێکی چاوپێکەوتن، ژوورێکی گەمەو یاریکردن بۆ منداڵان، و باخچەیەکی هەیە.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

دانیشتووانی پەناگەی ژنان، بۆخۆیان لە خۆ و منداڵەکانیان چاودێریی دەکەن. ئەوان بۆ ژیانی رۆژانەی خۆیان ئەرکەکان دیاریی دەکەن و خۆیان بۆ خۆیان بڕیار دەدەن. ئەندامانی ماڵەکە لەلایەن کارگێڕانی پەناگەوە لە باری خوێندن و رێکخراوەییەوە پاڵپشتی دەکرێن. پێشنیاری بەکۆمەڵی رێکوپێک بۆ ژنان و منداڵەکانیان هەیە. هەر کەس هەندێ ئەرکی تایبەتی لە ماڵدا بە ئەستۆیە. راهاتن لەگەڵ رێساکانی ناوماڵ بۆ هەموو دانیشتووان بە زۆرەملێیە تاکو ژیانی هاوبەش لە ماڵەکەدا بۆ هەمووان رەحەت بێت.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

ژماره پەیوەندیی
تەلەفۆن: 0551- 52 11 800
info@frauenhaus-goettingen.de

Pashtu/پښتو2018-09-12T10:52:39+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

د ښځو پروړاندې تاوتریخوالی د ښځو د لومړني حقونو څخه سرغړونه ده او د قانون له مخې منع دی.

ښځې د مختلف ډوله تاوتریخوالي سره مخ دي، د مثال په توګه یو څه یې دا دي: کنټرولیږي، ګواښل کیږي، سپکاوی یې کیږي، بندي کیږي، پیسې نه ورکول کیږي، وهل کیږي، جنسي نږدې والي په زور هڅول کیږي، د نورو سره اړیکو ټینګولو مخه یې نیول کیږي. عمومآ نارینه متخلفین د ځواک او کنټرول په کارولو سره د تاوتریخوالي اعمال ترسره کوي.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

د ښځو پروړاندې تاوتریخوالی تل د ماشومانو پروړاندې تاوتریخوالی هم دی. یوازې د والدین ترمینځ لیدل کیدونکی تاوتریخوالی هم د ماشومانو لپاره زیان لرونکی دی او د احساسي، ټولنیز، رواني او فزیکي اختلال لامل کیدی شي. خطر شتون لري چې د تاوتریخوالي دوره، په دواړه حالتونو کې هم د قرباني او په ورته وخت کې د متخلفینو لپاره کولی شي له یو نسل څخه بل نسل ته تیر شي.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

په یوه اړیکه کې تاوتریخوالی لاهم د تابو موضوع ده. د دې له امله، دا مشکل کار دی چې د تاوتریخوالي لاندې راتلونکې ښځې سره د هغې ته تجربې په اړه خبره وشي. دوی ډیری وختونه دغه وضعیت د کلونو لپاره زغمي، ځکه چې دوی د دې پرځای چې متخلفین ګرم کړي ځانونه ګرم ګڼي. دوی ویره لري چې دوی به د کورنۍ د تجزیه کیدو لپاره ګرم وګڼل شي که چیرې دوی ځانونه له تاوتریخوالي څخه ډکې اړیکې څخه لیرې کړي. او بیا اقتصادي خپلواکي او آزادي ترلاسه کول هم ډیری ځله لومړیتوب لري.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

لږترلږه د 16 څخه تر 85 پورې عمر لرونکي په څلورو کې یوه ښځه په آلمان کې د هغوی د اړیکې ملګري لخوا فزیکي او/یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي، هغوی چې په اړیکه کې ژوند کوي یا کړی یې دی. د ټولو ښځو نږدې نیمایی یو ډول رواني تاوتریخوالی تجربه کړی دی.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

هرکال په آلمان کې شاوخوا 45,000 ښځې او د هغوی ماشومان د ښځو پټن ځایونو کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي. د ګوتینګن د ښځو شیلټر د تاوتریخوالي څخه محافظت لپاره مشوره، رواني مشوره او د تاوتریخوالي څخه اغیزمن شوي ښځو او د هغوی ماشومانو لپاره لنډمهاله هستوګنه وړاندې کوي.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

د مشورې یا د ښځو شیلټر کې داخلې لپاره موږ ته زنګ ووهئ: تلیفون شمیره : 0551/ 5211800. تاسې کولی شئ موږ ته هره ورځ د تلیفون له لارې لاسرسی ولرئ، حتی د اونۍ پای ورځو او رخصتیو کې. زموږ د کاري ساعتونو څخه بهر په عاجل حالتونو کې مهرباني وکړئ پولیسو (110) سره اړیکه ونیسئ.

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

د بیروني نفر مشوره، د تاوتریخوالي پروړاندې محافظت لپاره مشوره، او د محافظت تحلیل

موږ د کورني تاوتریخوالي او د مراجعه کونکو، د هغوی کورنیو او د ملاتړ افرادو لپاره د ښځو د شیلټر د کار په اړه مشوره او معلومات ورکوو. مشوره د تلیفون له لارې یا زموږ ساحوي دفتر ته شخصآ راتګ له لارې شونې ده. دا په مستعار ډول هم شونې وي.

تاسې څه کولی شئ چې د تاوتریخوالي پورې تړلي بحراني وضعیت باندې برلاسي شئ؟ تاسې څه کولی شئ چې خپل ځان او خپل ماشومان محافظت کړئ؟ په راتلونکي کې تاسې څنګه فزیکي یووالي ته خپل حقونه درک کولی شئ؟ موږ به ستاسې انفرادي خطر وضعیت او د امنیت مناسب اړتیاو په اړه خبرې وکړو، د تاوتریخوالي څخه د محافظت قانون د امکاناتو په پام کې نیولو سره. که تاسې په ګوتینګن کې په کافي اندازه خوندي نه اوسئ، نو موږ به کوم بل ښار کې په شیلټر کې ستاسې د ځای په ځای کولو کې مرسته وکړو.

زموږ مشوره محرم ده. ستاسې د روښانه رضایت پرته، دریمې ډلې ته به هیڅ معلومات ورنه کړل شي.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

د ښځو شیلټر کې پاتې کیدل

که تاسې غواړئ چې د ښځو شیلټر کې داخل شئ، موږ به پوښتنه وکړو او وضاحت به ترلاسه کړو چې آیا شیلټر ستاسې د مرستې لپاره سم ځای دی او موږ به د داخلې دلایلو په اړه توضیحي مقدماتي خبرې ولرو.

موږ بدبختانه هغه ښځې د ښځو شیلټر کې نشو داخلولی چې الکول یا نشه ییز توکي کاروي، د ځان په خطر کې اچولو او د نورو په خطر کې اچولو ستونزې ولري، او په ورته وخت کې هغه ښځې چې په خپلواک ډول خپل ورځنی ژوند پرمخ نشي وړلی.

د ښځو د شیلټر آدرس پټ (مستعار) دی او د چا سره به شریک نشي. که داخله ورکړل شي، نو موږ به یوه بې طرفه ځای کې ستاسې د را اخیستلو لپاره ترتیب ونیسو. که امکان ولري د ځان او د خپلو ماشومانو لپاره مهم اوراق او اسناد د ځان سره راوړئ.

د محافظت دلایلو له مخې موږ ممکن ونشو کولی تاسې او ستاسې ماشومان د ګوتینګن شیلټر کې هستوګن کړو. پدې صورت کې موږ به په خورا خوښئ سره د ښځو بل شیلټر موندلو کې مرسته وکړو.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

د ښځو شیلټر د ژوندانه ټول وضعیت ترلاسه کولو کې اوسیدونکو ته مشوره او مرسته وړاندې کوي او په ورته وخت کې د انفرادي ستونزې مشوره. موږ په منظم ډول رواني مشوره، د ځان پیاوړي کولو لپاره د هرې ورځ ملاتړ، په بیله بیا د بحران مداخلت پرمخ وړو. موږ د اړتیا له مخې د اضافي ملاتړ خدمات وړاندې کوو.

موږ د هستوګن کولو او په دنده ګومارلو کې ستاسې د مالي وضعیت د روښانولو او د ادارو او چارواکو سره مخ کیدو کې مرسته کوو. موږ د جلاکیدو، طلاق، د ماشوم واک، او د هستوګنې حق په اړه مشوره ورکوو او د تاوتریخوالي تجربو په ګوته کولو کې د ټیکاو مرسته کوو.

په کور کې ټول ماشومان هم د شیلټر کارمندانو ترمینځ د اړیکې ټاکلي افراد لري، چې هغوی به د دوی اندیښنو ته توجه کوي او د ښځو شیلټر کې د دوی پاتې کیدل د دوی لپاره یوه مثبت تجربه ګرځوي.

زموږ کار د مسلکي قرابت او مستقیم مراجعت بیلګه ده. موږ د ښځو او د هغوی د ماشومانو په استازیتوب کار کوو او د هغوی د انفرادي اړتیاو ارزونه کوو.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

د ښځو شیلټر کې د پاتې کیدو څخه وروسته، موږ د نوي ژوند وضعیت کې د لاره موندلو په موخه د مخکیني اوسیدونکو او د هغوی ماشومانوملاتړ کوو. تاسې ممکن په منظم ګروپي برنامو کې ګډون وکړئ، ملتیا مو وشي او مشوره درکړل شي. مخکیني اوسیدونکي او د هغوی ماشومان د هغوی خپلواک ژوند او معیشت کې د تعقیبي پاملرنې لخوا ملاتړ کیږي.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

د ګوتینګن د ښځو شیلټر د تر لس پورې ښځو او د هغوی د ماشومانو لپاره خونه لري.

هره ښځه په یوه خونه کې اوسیږي. جوړه خونې د ډیرو ماشومانې لرونکي ښځو لپاره شتون لري. شیلټر درې ټولیز پخلنځي، یوه ډله ییزه خونه، یوه د ناستې خونه، د ماشومانو لپاره د لوبیدو یوه خونه او یو باغ لري.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

د ښځو د شیلټر اوسیدونکي پخپله د ځان او د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. دوی پخپله خپل ورځنی ژوند مشخص کوي او خپلې پریکړې پخپله کوي. کورنۍ د شیلټر د کارمندانو لخوا د تعلیم او نهادي ملاتړ ترلاسه کوي. د ښځو او د هغوی د ماشومانو لپاره د ګروپ منظم وړاندیزونه شتون لري. هر اوسیدونکی د کورنۍ لپاره ځانګړې دندې په غاړه اخلي. د کور د مقرراتو اطاعت کول د ټولو اوسیدونکو لپاره لازمي دي ترڅو ټولیز ژوند په کور کې د ټولو لپاره هوسا اوسي.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

اړیکه
تلیفون: 0551- 52 11 800

info@frauenhaus-goettingen.de

Polnisch/Polski2018-09-12T10:49:45+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Przemoc wobec kobiet jest naruszeniem podstawowych praw kobiet i jest ustawowo zakazana.

Kobiety dotknięte są różnymi formami przemocy, np. kontrolą, groźbami, poniżaniem, zamykaniem, odmawianiem pieniędzy, biciem, zmuszaniem do czynności seksualnych, zabranianiem kontaktów z innymi osobami itp. Poprzez czynności z użyciem przemocy sprawca – zwykle mężczyzna – wywiera siłę i sprawuje kontrolę.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Przemoc wobec kobiet jest też zawsze przemocą wobec dzieci.

Samo współprzeżywanie przemocy między rodzicami jest dla dzieci traumatyzujące i może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, społecznych, psychicznych i fizycznych. Istnieje ryzyko, że przemoc, zarówno w odniesieniu do roli ofiary, jak i roli sprawcy, będzie przekazywana na dalsze pokolenia.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Przemoc w związku partnerskim jest wciąż tematem tabu.

Z tego powodu dotkniętym nią kobietom trudno jest mówić o swych doświadczeniach związanych z przemocą. Często znoszą one sytuacje całymi latami, ponieważ raczej szukają winy u siebie, niż po stronie sprawcy. Obawiają się, że zostanie im przypisana wina za rozpad rodziny, jeśli uwolnią się z toksycznego związku. Często najpierw musi być odzyskana niezależność ekonomiczna i samodzielność.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Co najmniej co czwarta kobieta w Niemczech w wieku od 16 do 85 lat, która żyje bądź żyła w związku partnerskim, doświadczyła przemocy cielesnej i/lub seksualnej ze strony swego partnera. Niemal połowa wszystkich kobiet doznała form przemocy psychicznej.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Około 45000 kobiet i ich dzieci poszukuje co roku w Niemczech pomocy i wsparcia w schroniskach dla kobiet. Schronisko dla kobiet w Getyndze oferuje poradnictwo w zakresie ochrony przed przemocą, doradztwo psychospołeczne i możliwość tymczasowego zamieszkania we wspólnocie domowej dla kobiet dotkniętych przemocą i ich dzieci.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Aby uzyskać poradę i zostać przyjętą do schroniska dla kobiet, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 05 51/ 52 11 800. Jesteśmy dostępni codziennie pod telefonem, także w weekendy i dni świąteczne. Poza czasem naszego dyżuru prosimy w sytuacjach kryzysowych o kontakt z policją (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Doradztwo ambulatoryjne, doradztwo w zakresie ochrony przed przemocą i analiza bezpieczeństwa

Oferujemy doradztwo i informacje na temat przemocy domowej i pracy schroniska dla kobiet dotkniętych przemocą, członków rodziny i osób wspierających. Doradztwo może odbywać się zarówno telefonicznie, jak i osobiście w naszym biurze. Może być także anonimowe.

Co może Pani uczynić, aby przezwyciężyć sytuację kryzysową spowodowaną przemocą? Jakie możliwości ma Pani, aby chronić siebie i swoje dzieci? W jaki sposób może Pani w przyszłości realizować swoje prawo do nienaruszalności cielesnej? Omówimy z Panią indywidualną sytuację zagrożenia i stosowną ochronę, także z uwzględnieniem możliwości ustawy o ochronie przed przemocą. Jeśli w Getyndze nie czuje się Pani dostatecznie bezpieczna, pomożemy w znalezieniu miejsca w schronisku dla kobiet w innym mieście.

Nasze doradztwo podlega obowiązku zachowania tajemnicy. Bez Pani wyraźnej zgody żadne informacje nie będą przekazywane osobom trzecim.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Pobyt w schronisku dla kobiet

Jeśli chce Pani zostać przyjęta do schroniska dla kobiet, zapytamy Panią w rozmowie wstępnej o powody takiego przyjęcia i wyjaśnimy, czy schronisko dla kobiet jest dla Pani odpowiednią formą pomocy.

Kobiet uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, skłonnych do zachowań samobójczych lub groźnych dla otoczenia, jak również kobiet, które nie są w stanie samodzielnie podołać codzienności, nie jesteśmy niestety w stanie przyjąć do naszego schroniska.

Adres schroniska dla kobiet jest anonimowy i nie jest dalej przekazywany. Jeśli dojdzie do przyjęcia, uzgodnimy z Panią neutralne miejsce spotkania i stamtąd Panią odbierzemy. W miarę możliwości proszę zabrać ze sobą ważne dokumenty dotyczące swej osoby i dzieci.

Z przyczyn bezpieczeństwa może stać się tak, że nie będziemy mogli przyjąć Pani i jej dzieci do schroniska w Getyndze. W takim przypadku chętnie Pani pomożemy znaleźć inne schronisko dla kobiet.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Oferta schroniska dla kobiet obejmuje poradnictwo i wsparcie przy rejestrowaniu ogólnej sytuacji życiowej oraz indywidualne poradnictwo w zakresie sytuacji problemowych. Prowadzimy regularne poradnictwo psychospołeczne, wzmacniające wsparcie w życiu codziennym oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych. W razie potrzeby przekazujemy dalsze oferty wsparcia.

Wspieramy przy wyjaśnianiu sytuacji finansowej, poszukiwaniu mieszkania i pracy oraz w kontaktach z urzędami. Udzielamy porad w zakresie separacji, rozwodu, prawa do opieki nad dzieckiem i prawa pobytu oraz zapewniamy stabilizację po doświadczeniu przemocy.

Również wszystkim mieszkającym w schronisku dzieciom zapewniona jest pomoc ze strony pracownic schroniska, które troszczą się o ich sprawy i pozytywnie organizują ich pobyt w schronisku.

Nasza praca odznacza się profesjonalną bliskością i bezpośrednią reakcją. Pracujemy na rzecz kobiet i ich dzieci skupiając się na potrzebach jednostki.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Po pobycie w schronisku dla kobiet wspieramy nasze byłe mieszkanki i ich dzieci w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. Mogą one dalej korzystać z poradnictwa i opieki oraz uczestniczyć w regularnych spotkaniach grupowych dla byłych podopiecznych. Byłe mieszkanki i ich dzieci wspierane są w ramach dodatkowej opieki w samodzielnym zapewnieniu źródła utrzymania i prowadzeniu życia.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Schronisko dla kobiet w Getyndze oferuje miejsce maksymalnie dla dziesięciu kobiet i ich dzieci. Każda kobieta zamieszkuje jeden pokój. Dla kobiet z większą liczbą pociech przeznaczone są pokoje dwuosobowe. Schronisko dla kobiet posiada trzy wspólne kuchnie, jedno pomieszczenie grupowe, jedno pomieszczenie wspólne, pokój specjalny dla dzieci i ogród.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Mieszkanki schroniska dla kobiet same zapewniają byt sobie i swoim dzieciom. Samodzielnie kształtują swą codzienność i podejmują swe własne decyzje. Wspólnota domowa prowadzona jest przez pracownice schroniska pod względem pedagogicznym i organizacyjnym. Dostępne są regularne oferty grupowe dla kobiet i ich dzieci.

Każda mieszkanka realizuje określone zadania na rzecz wspólnoty domowej. Aby zapewnić przyjemny byt w schronisku, przestrzeganie regulaminu schroniska jest wiążące dla wszystkich mieszkanek.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Rumänisch/Română2018-09-12T10:48:56+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Violența împotriva femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor și este interzisă prin lege.

Femeile sunt supuse celor mai diverse forme de violenţă, cum sunt controlul, ameninţările, umilinţele, sechestrarea, privarea de mijloace financiare, bătăi, acte sexuale impuse cu forţa, interzicerea contactelor cu alţii şi altele asemenea. Prin acţiunea sa violentă, făptuitorul – cel mai adesea bărbat – îşi exercită puterea şi controlul.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Violenţa împotriva femeilor este întotdeauna şi violenţă împotriva copiilor.

Simplul fapt de a fi martori la violenţa manifestată între părinţi este traumatizant pentru copii şi îi poate afecta din punct de vedere emoţional, social, fizic şi psihic. Există pericolul ca spirala violenţei să treacă de la o generaţie la alta, atât în ceea ce priveşte rolul de victimă, cât şi cel de făptuitor.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Violenţa în familie continuă să fie o temă tabu. Din acest motiv, persoanelor afectate le este greu să vorbească despre violenţa suferită. În multe cazuri acestea suportă situaţia mai mulţi ani la rând, pentru că mai curând dau vina pe ele însele decât să acuze făptaşul. Le este teamă că vor fi făcute răspunzătoare pentru destrămarea familiei, dacă decid să pună capăt relaţiei violente. În plus, adesea trebuie să facă eforturi pentru recăpătarea independenţei şi autonomiei economice.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

În Germania cel puţin o femeie din patru cu vârste între 16 şi 85 de ani, care trăieşte sau a trăit într-o relaţie de cuplu a experimentat agresiuni fizice şi/sau sexuale din partea partenerului de cuplu. Aproape o jumătate din totalitatea femeilor au experimentat forme de violenţă fizică.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

În Germania aproximativ 45.000 de femei împreună cu copiii lor caută anual ajutor şi asistenţă în centrele de primire pentru femei. Centrul de primire pentru femei Göttingen oferă consiliere în materie de protecţie împotriva violenţei, consiliere psiho-socială şi cazare temporară într-o comunitate pentru femei afectate de violenţă şi pentru copiii acestora.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Pentru consiliere sau cazare în centrul de primire pentru femei, sunaţi-ne la numărul 05 51/ 52 11 800. Ne puteţi contacta zilnic, inclusiv în weekenduri şi zile de sărbătoare. În afara orelor noastre de program, pentru urgenţe vă rugăm să vă adresaţi Poliţiei (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Consiliere ambulatorie, consiliere în materie de protecţie împotriva violenţei şi analiza siguranţei

Oferim consiliere şi informaţii pe tema violenţei domestice şi a activităţii centrului de primire pentru persoanele afectate, aparţinători şi asistenţi. Consilierea se poate face atât telefonic, cât şi personal, la biroul nostru. Persoana consiliată îşi poate păstra anonimatul.

Ce puteţi face pentru a surmonta situaţia de criză creată de violenţă? Ce posibilităţi aveţi de a vă proteja pe dvs. şi copiii dvs.? Cum puteţi să impuneţi pe viitor dreptul dvs. la integritate corporală? Discutăm cu dvs. situaţia de pericol în care vă aflaţi şi ce trebuie făcut pentru a fi în siguranţă, inclusiv ţinând cot de posibilităţile pe care le acordă Legea privind protecţia împotriva violenţei. Dacă nu aveţi suficientă siguranţă în Göttingen, vă ajutăm să vă găsiţi un centru de primire într-un alt oraş.

Activitatea noastră de consiliere este supusă obligaţiei de confidenţialitate. Fără acordul dvs. expres nu furnizăm informaţii terţilor.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Şederea în centrul de primire pentru femei

Dacă vreţi să fiţi cazată în centrul de primire pentru femei, în cadrul unei discuţii prealabile detaliate veţi fi întrebată care sunt motivele solicitării dvs. şi vom clarifica dacă centrul de primire pentru femei este un ajutor potrivit.

Femeile care suferă de dependenţă de alcool sau droguri, care se pun în pericol pe ele şi pe cei din jur, precum şi femeile care nu îşi pot administra autonom viaţa de zi cu zi nu pot fi preluate, din păcate, în centrul nostru de primire.

Adresa centrului de primire pentru femei este anonimă şi nu se divulgă terţilor. Dacă se aprobă primirea dvs. în centru, vom conveni cu dvs. un punct de întâlnire neutru şi vă vom lua de acolo. Aduceţi cu dvs. – dacă este posibil – actele şi documentele importante, ale dvs. şi ale copiilor.

Din motive de siguranţă se poate întâmpla să nu vă putem prelua în centrul de primire pentru femei din Göttingen. În acest caz vă vom ajuta să vă găsiţi un alt centru de primire.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Oferta pe care centrul de primire o are pentru locatarele sale cuprinde consiliere şi asistenţă în înţelegerea situaţiei de viaţă în ansamblu, precum şi consiliere individuală pentru problemele specifice. Facem în mod periodic consiliere psiho-socială, acordăm sprijin pentru administrarea vieţii de zi cu zi şi intervenim în situaţii de criză. În funcţie de necesităţi, vă putem trimite la alte instituţii care să vă acorde sprijin.

Vă ajutăm la clarificarea situaţiei financiare, la căutarea unei locuinţe şi a unul loc de muncă, precum şi în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile. Vă consiliem cu privire la separare, divorţ, legislaţia privind custodia minorilor şi privind dreptul de şedere şi vă sprijinim să vă găsiţi echilibrul prin prelucrarea experienţei violente prin care aţi trecut.

De asemenea, toţi copiii care locuiesc în centrul de primire au persoane de contact permanente care se ocupă de nevoile lor şi care, împreună cu copiii, au grijă să facă şederea mai plăcută pentru femeile din centru.

Activitatea noastră se caracterizează prin apropiere profesională şi abordare directă. Ne implicăm în favoarea femeilor şi a copiilor lor, începând de la nevoile fiecăreia în parte.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

La încheierea perioadei de şedere în centrul de primire pentru femei, le sprijinim pe fostele locatare şi pe copiii acestora să se descurce în noua lor situaţie de viaţă. Puteţi fi consiliate şi asistate în continuare şi puteţi participa la oferte de grup pentru fostele noastre locatare. Fostele noastre locatare şi copiii lor sunt ajutate de serviciul de monitorizare ulterioară să-şi câştige în mod autonom existenţa şi să ducă o viaţă pe propriile picioare.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Centrul de primire pentru femei Göttingen oferă cazare pentru maxim zece femei şi copiii acestora. Fiecare femeie ocupă o cameră. Femeile cu mai mulţi copii au la dispoziţie o cameră dublă. Centrul de primire pentru femei are trei bucătării comune, o cameră de grup, o sală comună, o cameră specială pentru copii şi o grădină.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Locatarele îşi asigură singure cele necesare traiului pentru ele şi copiii lor. Îşi fac programul zilnic în mod autonom şi îşi iau propriile decizii. Centrul comunitar este asistat de angajatele centrului de primire pentru femei din punct de vedere pedagogic şi organizatoric. Există oferte de grup periodice pentru femei şi copiii lor. Fiecare locatară preia anumite sarcini pentru întregul centru comunitar. Respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru toate locatarele, aşa încât convieţuirea în centru să fie plăcută pentru toată lumea.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Contact
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Russisch/Pусский2018-09-12T10:48:08+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Насилие против женщин является нарушением ее основных прав и запрещено законом.

Женщины страдают от самых разнообразных форм насилия, например, контроль, угрозы, унижение, ограничение свободы перемещения, лишение денег, избиение, принуждение к каким-либо действиям сексуального характера, запрет на общение с другими людьми и т.п. Через насильственное поведение виновная сторона – как правило, мужчина – устанавливает свою власть и контроль.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Насилие против женщин – всегда также и насилие против детей.

Сам факт того, что ребенок становится свидетелем насилия между родителями, травмирует его психику и может нанести ему эмоциональный, социальный, психологический и физический ущерб. Существует опасность того, что применение насилия может проявиться через несколько поколений, как в поведении жертвы, так и в поведении агрессора.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Насилие между партнерами по-прежнему является табуированной темой. В связи с этим женщинам, подвергающимся такому насилию, тяжело об этом говорить. Зачастую они могут терпеть такое положение на протяжении многих лет, так как склонны скорее винить себя, чем возлагать ответственность на агрессора. Они боятся, что на них ляжет бремя вины за распад семьи, если они решат прекратить отношения, сопровождающиеся насилием. Нередко для этого они должны сначала восстановить свою экономическую независимость и самостоятельность.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

По меньшей мере каждая четвертая женщина в Германии в возрасте от 16 до 85 лет, состоящая или состоявшая в отношениях, сталкивалась с физической и/или сексуальной агрессией со стороны своего партнера. Около половины всех женщин подвергались различным формам психологического насилия.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

В Германии около 45000 женщин и их детей ежегодно обращаются за помощью и поддержкой в Дома женщин. Дом женщины в Геттингене предоставляет консультации по защите от насилия, психосоциальные консультации и временное место проживания в форме общежития для женщин, подвергающихся насилию, и их детей.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Для получения консультации или приема в Доме женщины позвоните нам по следующему номеру: 05 51/ 52 11 800. Данная телефонная линия работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. В наши нерабочие часы обращайтесь, пожалуйста, в неотложных случаях в полицию (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Консультации, рекомендации по защите от насилия и анализ уровня безопасности без размещения в Доме женщины

Мы предоставляем консультации и информацию по теме домашнего насилия и работы Дома женщины для тех, кто подвергается насилию, родственникам и лицам, получающим поддержку. Консультации могут предоставляться по телефону или лично в нашем отделении. Вы также можете сохранять анонимность.

Что вы можете сделать, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, связанную с насилием? Какие возможности у вас есть для защиты себя и своих детей? Как вы можете в дальнейшем реализовать свое право на физическую неприкосновенность? Мы обсудим с вами вашу индивидуальную ситуацию, связанную с риском, и соответствующие меры обеспечения безопасности с учетом возможностей, предоставляемых законодательством о защите от насилия. Если ваша безопасность в достаточной степени не может быть обеспечена в Геттингене, мы окажем вам содействие в размещении в Доме женщины в одном из других городов.

Наши консультации предоставляются на конфиденциальной основе. Без вашего явного согласия никакая информация не может быть передана третьим лицам.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Пребывание в Доме женщины

Если вы хотите быть принятыми в Дом женщины, мы проведем с вами подробную беседу об основаниях такого приема для того, чтобы уточнить, является ли для вас Дом женщины подходящим способом получения помощи.

Женщины с алкогольной или наркологической зависимостью, женщины, представляющие угрозы для себя лично или для окружающих, а также женщины, которые не могут сами справляться со своими повседневными потребностями, к сожалению, не могут быть нами приняты в Дом женщины.

Адрес Дома женщины является нераскрываемой информацией. Если решение о вашем приеме принято, мы встречаемся с вами в нейтральном месте и забираем вас там. Возьмите с собой, если это возможно, важные бумаги и документы на вас и ваших детей.

По соображениям безопасности может так случиться, что мы не сможем вас и ваших детей принять в Дом женщины в Геттингене. В этом случае мы будем рады помочь вам найти другой Дом женщины.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Предложение Дома женщины для жительниц включает консультации и поддержку с учетом жизненной ситуации в целом, а также консультации по личным проблемам. Мы регулярно проводим психосоциальные консультации, поддерживаем в стремлении самостоятельно решать свои повседневные проблемы, а также в преодолении кризисных ситуаций. При необходимости мы знакомим вас с предложениями дополнительной поддержки.

Мы поддерживаем вас при урегулировании вашего финансового положения, решении проблем с жильем и трудоустройством, а также при взаимодействии с официальными лицами и органами власти. Мы консультируем вас по вопросам расторжения брака, прекращения отношений, родительских прав, права проживания, и помогаем стабилизировать ситуацию при рассмотрении случаев применения насилия.

Кроме того, за всеми проживающими в Доме детьми закрепляются сотрудницы учреждения, которые помогают в решении их задач и заботятся о позитивном для них пребывании в Доме женщины. Наш коллектив относится к своему делу с профессиональной внимательностью и всегда готов к тесному общению. Мы неравнодушны к своей работе для женщин и их детей и заботимся об удовлетворении их частных потребностей.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

По завершении пребывания в Доме женщины мы сопровождаем наших бывших подопечных и их детей в их адаптации к новой жизненной ситуации. Они также могут получать в дальнейшем консультации и поддержку, а также приглашения к участию в регулярных групповых семинарах для бывших подопечных Дома женщины. Мы помогаем бывшим жительницам Дома женщины и их детям в самостоятельном обеспечении своих жизненных потребностей.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Дом женщины в Геттингене предлагает проживание не более чем для десяти женщин и их детей. Каждая женщина занимает одну комнату. Женщины с несколькими детьми располагаются в двойной комнате. У нас есть три общие кухни, одна общая комната, один общий зал, одна игровая для детей и сад.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Жительницы Дома женщины обеспечивают себя и своих детей самостоятельно. Они сами организуют свою повседневную жизнь и сами принимают решения. Сотрудницы нашего учреждения предоставляют им педагогическое и организационное сопровождение. Мы регулярно подготавливаем групповые предложения для наших подопечных и их детей. Каждая жительница Дома выполняет определенные, необходимые для всех его жителей задания. Выполнение установленных правил Дома является обязательным для всех его жительниц в целях комфортного совместного проживания.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Контактные данные
Телефо́на: 05 51/ 52 11 800
а́дрес: info@frauenhaus-goettingen.de

Serbisch/Cрпски2018-09-12T10:47:09+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Nasilje nad ženama je povreda osnovnog prava žena i zakonom je zabranjeno.

Žene doživljavaju razne oblike nasilja, npr. kontrolisanje, prijetnje, ponižavanje, zatvaranje, uskraćivanje novca, udaranje, prisiljavanje na seksualne odnose, zabranjivanje kontakata s drugim osobama i slično. Nasilnim delovanjem počinilac – većinom muškarac – iskazuje svoju moć i vrši kontrolu.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Nasilje nad ženama je uvek i nasilje nad decom.

Samo doživljavanje nasilja između roditelja je traumatizirajuće za decu i može da dovede do emocionalnih, socijalnih, psihičkih i fizičkih posledica. Postoji opasnost da se krug nasilja, kako u vezi uloge žrtve tako i u vezi uloge počinioca, prenosi generacijama.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Nasilje u vezi je još uvek tabu tema.

Iz tog razloga je pogođenim ženama teško da govore o svojim iskustvima s doživljenim nasiljem. Često podnose takvu situaciju godinama jer radije traže krivicu kod sebe nego da počinioca učine odgovornim. Plaše se da će im se pripisati krivica zbog raspada porodice ako se izvuku iz nasilnog odnosa. Ekonomska nezavisnost i samostalnost često moraju da se iznova izbore.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Najmanje svaka četvrta žena u Nemačkoj u dobi od 16 do 85 godina koja živi ili je živela u nekoj vezi je imala telesne i/ili seksualne napade od strane partnera u toj vezi. Skoro polovina svih žena su doživele oblike psihičkog nasilja.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Eko 45.000 žena i njihove dece svake godine traže u Nemačkoj pomoć i podršku u ženskim kućama. Ženska kuća Göttingen nudi savetovanja za zaštitu od nasilja, psihosocijalno savetovanje i privremenu mogućnost stanovanja u zajedničkom domaćinstvu za žene pogođene nasiljem i za njihovu decu.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Za savetovanja ili prihvat u ženskoj kući pozovite nas na broj telefona 05 51/52 11 800. Svaki dan smo dostupni putem telefona, takođe vikendima i praznicima. Van našeg radnog vremena obratite se u hitnim slučajevima policiji (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Ambulantno savetovanje, savetovanje za zaštitu od nasilja i analiza sigurnosti

Nudimo savetovanje i informacije o temi nasilja u kući i o radu ženske kuće za pogođene osobe, članove njihovih porodica i za osobe koje su im od pomoći. Savetovanje se može obaviti kako putem telefona tako i lično u našem isturenom odelenju. Savetovanje može da se obavi anonimno.

Šta možete da učinite kako biste prebrodili kriznu situaciju uslovljenu nasiljem? Koje su Vam mogućnosti na raspolaganju za zaštitu Vas samih i Vaše dece? Kako da ubuduće ostvarite Vaše pravo na fizički integritet? Razgovaraćemo s Vama o Vašoj individualnoj situaciji u vezi s opasnostima i primerenoj potrebi za obezbeđivanje sigurnosti, takođe i uz uvažavanje mogućnosti za primenu Zakona o zaštiti od nasilja. Ukoliko u Göttingenu niste dovoljno sigurni, pomoći ćemo Vam kod posredovanja za smeštaj u neku žensku kuću u nekom drugom gradu.

Naše savetovanje podleže obavezi čuvanja tajne. Bez Vaše izričite saglasnosti informacije se neće davati trećim licima.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Boravak u ženskoj kući

Kada želite da Vas prime u žensku kuću, u jednom opširnom razgovoru ćemo Vas pitati o razlozima za prihvat i razjasniti da li je ženska kuća odgovarajuća ponuda za pružanje pomoći.

Žene koje pate od zavisnosti od alkohola ili droga, samopovređivanja ili povređivanja drugih te žene koje nisu u stanju da samostalno savladaju svakodnevnicu, nažalost ne možemo da primimo u žensku kuću.

Adresa ženske kuće je anonimna i ne prosleđuje se drugima. Ukoliko dođe do prihvata, dogovaramo s Vama neutralno mesto sastanka i tamo Vas preuzimamo. Ponesite – ukoliko je moguće – važne papire i dokumente za Vas i Vašu decu.

Iz sigurnosnih razloga može da se desi da Vas i Vašu decu ne budemo mogli smestiti u žensku kuću u Göttingenu. U tom slučaju ćemo Vam rado pomoći da nađete neku drugu žensku kuću.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Ponuda ženske kuće za stanarke obuhvaća savetovanja i podršku kod procene celokupne životne situacije te individualno savetovanje u vezi problematične situacije. Redovno provodimo psihosocijalno savetovanje, podršku u svakodnevnici za lično ojačanje te kriznu intervenciju. Po potrebi pronalazimo daljne ponude za podršku.

Pružamo podršku kod razjašnjavanja finansijske situacije, kod traženja stana i posla i kod poseta službama i institucijama. Pružamo savete u vezi raskida, razvoda braka, prava o brizi o detetu i boravišnom pravu i stabilizujemo kod svađe s doživljenim nasiljem.

Takođe sva deca koja žive u kući imaju stalne partnere za razgovor među saradnicama ženske kuće koje se brinu o njihovim problemima i s njima pozitivno oblikuju boravak u ženskoj kući.

Naš rad se odlikuje profesionalnom bliskosti i direktnim kontaktom. Zalažemo se za žene i njihovu decu i istrajavamo na potrebama pojedinaca.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Nakon boravka u ženskoj kući pomažemo bivšim stanarkama i njihovoj deci da se snađu u novoj životnoj situaciji. Možemo da ih i dalje savetujemo i pratimo te mogu da učestvuju na redovnim grupnim ponudama za bivše stanarke. Bivšim stanarkama i njihovoj deci se pruža podrška naknadnom brigom kod samostalnog obezbeđivanja egzistenicje i vođenja života.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Ženska kuća Göttingen nudi mesto za maksimalno deset žena i njihovu decu. Svaka žena stanuje u jednoj sobi. Ženama s više dece je na raspolaganju dvokrevetna soba. Ženska kuća ima tri zajedničke kuhinje, grupnu prostoriju, zajedničku prostoriju, jednu sobu za igranje za decu i vrt.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Stanarke ženske kuće same se brinu za hranu i piću za sebe i decu. Samostalno organizuju svoju svakodnevnicu i samostalno donose odluke. O kućnoj zajednici pedagoški i organizacijski se brinu saradnice ženske kuće. Postoje redovne grupne ponude za žene i njihovu decu. Svaka stanarka preuzima odgovarajuće zadatke u kućnoj zajednici. Poštovanje kućnog reda je obavezujuće za sve stanarke kako bi zajednički život u kući bio ugodan za sve.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Kontakt
Broj telefona: 05 51/ 52 11 800
Pošta: info@frauenhaus-goettingen.de

Somali/Af-Soomaali2018-09-12T10:46:23+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Rabshada ka soo horjeedo haweenka waa xadgudubka xaquuqda aasaaska haweenka oo sharci ahaaan ayaa loo mamnuucay.

Haweenka waxay la dhibaatoodaan qaabab kala duwan oo rabshad ah, tusaale ahaan, xukumida, hanjabaada, liidida, xabsiyeynta, lacag u diidista, garaacida, ku xoogida dhaqamada galmada, laga mamnuucay xiriirka dadka kale, magacaabida dhoor. Dambiilayaasha ragga caadiga ahisticmaalaan awood oo ku xakameeyaan dhinaca fallalka rabshada.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Rabshada ka soo horjeedo haweenka marwalba waa rabshad ka soo horjeedo carruurta sidoo kale.

Waxaa la filayaa marqaati ka noqoshada u dhaxeyso waaladiinta kaliya waa qaabka dhaawicida carruurta oo waxay u hogaamin kartaa curyaannimada dareenka, bulshada, cilmi nafsiga, iyo jirka. Waxaa jiro halis ee wareega rabshada, labadaba ee la xiriirto dhibanaha oo la xiriirto dambiilayaasha, waxay ka gudbi kartaa qarni ku qarni.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

Rabshada xiriirka waa maado aan laga hadlin. Sababtaan, way adagtay in naagta ku lugleh in ay ka hadlaan waaya aragnimadooda xadgudubka. Waxay inta badan sii raagtaa xaalada sanooyin, sababtoo ah waxay dusha ka saaraan eedeynta nafsadooda badelkii dambiilayaasha masuulka ka ah. Waxay ka baqaan in lagu eedeynayo kala taga qoyska haddii ay ka saaraan nafsadooda xiriirka rabshada. Madax banaanida dhaqaalaha iyo madaxbanaanida waa in inta badan marka koowaad la gaaraa.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Ugu yaraan hal afartii haween ee ku nool Jarmalka da’dooda ah 16 ilaa 85 ee la nool ama la noolaa lamaane, waxay la kulmeen weerarka jirka iyo/ama galmada ee xiriirka lamaanaha. Ku dhawaadkii bar ka mid ah haweenka oo dhan waxay la kulmeen qaababka rabshada jirka.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Qiyaastii 45,000 haweenka iyo carruurtooda waxay raadiyaan sannad walba caawinta iyo taageerada hoyga haweenka ee Jarmalka. Hoyga Haweenka Göttingen wuxuu siiyaa la talin ee illaalada rabshada, la talinta cilmi nafsiga, iyo guri ku meel gaar ah ee qoyska ee haweenka saameysay rabshada iyo carruurtooda.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

La talinta ama ogolaanshaha hoyga haweenka, na soo wac: Taleefonka 05 51/52 11 800. Waxaa nalaka soo wici karaa taleefonka maalin walba, xitaa dhammaadyada isbuuca iyo fasaxyada. Meel ka baxsan saacadaha xafiiskeena, lacala haddii uu degdeg jiro, fadlan la xiriir booliska (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

La talinta bukaan socodka, la talinta illaalada ka soo horjeedo rabshada, iyo falanqeynta badbaadada

Waxaan siinaa warbixin tallo rabshada qoyska iyo shaqada hoyga haweenka ee bukaanada, qoysaskooda, iyo dadka taageerayo. Wada tashiga wuxuu ku dhaci karaa midkood taleefonka ama qof ahaan xafiiskeena. Wuxuu sidoo kale noqon karaa qarsoodi.

Maxaad sameyn kartaa si aad uga soo kabsatid rabshada la xiriirto xaalada masiibo? Waxa aad sameyn kartid oo nafsadaada aad ku illaalisid iyo carruurtaada? Sidee ayaad u ogaan kartaa xaquuqdaada ee jir ahaan madax banaan mustaqbalka? Waxaan ka hadleynaa xaalada halistaada gaarka ah iyo baahiyada amniga macquulka ah, tixgelinta suurtogalnimada Xeerka Illaalada Rabshada. Haddii aadan badbaado kugu haboon ku laheyn Göttingen, waxaan kugu caawineynaa meeleynta hoyga oo magaalo kale.

Taladeena waxay quseysaa qarsoodiga. Iyada oo aan jirin ogolaanshahaaga cad, ma jiraan warbixin la siideynayo xisbi sadexaad.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Joogida hoyga haweenka

Haddii aad rabtid in lagaa diiwaangeliyo hoyga haweenka, waxaan weydiineynaa oo aan ka xaqiijineynaa haddii hoyga ku haboonyahay caawintaada oo hordhaca wadahadalka sharaxan ee ku saabsan sababaha ogolaanshaha.

Nasiib daro nooma suurtogaleyso in aan diiwaangelino haweenka ku tiirsan qamriga iyo daroogada, arimaha halis-ku jirka shaqsiga halis-ugu jirka waxyaabaha kale, iyo haweenka oo aan si madaxbanaan uga soo kabsan karin nololahooda joogtada ah ee hoyga haweenka.

Ciwaanka hoyga haweenka waa qarsoodi oo lama wadaagayo. Haddii ogolaanshaha la siiyo, waxaan diyaarineynaa in aan ku geyno goob dhexdhaxaad ah. La imow waraaqaha muhiimka ah iyo dukumintiyada—haddii ay suurtogal tahay—nafsadaada iyo carruurtaada.

Sababaha badbaadada laga yaabo in aysan noo suurtogalin in kugu guriyeyno iyo carruurtaada hoyga Göttingen. Xaaladaan, waxaan ku farxeynaa in aan kugu caawino helida hoy kale ee haweenka.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Hoyga haweenka wuxuu siiyaa dadka degan tallo iyo caawinta hanti helida xaalada nolosha guud sidoo kale sida la talinta dhibaatada gaarka ah. Waxaan si joogta ah u sameynaa la talinta cilmi nafsiga, taageerida xoojinta shaqsiga maalin walba, sidoo kale sida wax qabadka masiibada. Waxaan bixinaa adeegyada taageero dheeraad ah sida loogu baahanyahay.

Waxaan caawinaa xaqiijinta xaaladaada dhaqaalaha ee guriga iyo shaqada iyo la macaamilka maamulada iyo saraakiisha. Waxaan ku talineynaa kala gooniyeynta, furitaanka, haynta carruurta, iyo xaquuqda daganaanshaha iyo ku caawinta korinta xasiloon oo lagu sheegayo waaya aragnimada rabshada.

Sidoo kale, carruurta oo dhan ee ku nool guriga waxay leeyihiin xiriir go’an ee ka mid ah shaqaalaha hoyga, oo daryeelayo walaacyadooda kaas oo ka dhigayo joogitaankooda ee hoyga haweenka waayo aragnimo wanaagsan oo iyaga ah.

Shaqadeena waxaa ku dhaqmo xirfadlaha u dhawaanshaha iyo qaab laheli karo oo toos ah. Waxaan ku shaqeynaa matalaada haweenka iyo carruurtooda iyo qiimeynaa kadib baahidooda shaqsiyaadka.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Kadib joogitaanka hoyga haweenka, waxaan taageernaa daganaanshaha hore iyo carruurtooda ee helitaanka wadadooda ee xaalad ku noolaansho cusub. Waxaad sii wadi kartaa in uu kulo jiro oo kula taliyo oo ka qeybqaato barnaamijyada joogtada kooxda ee qalinjabinta. Daganaanshaha hore iyo carruurtooda waxaa taageero daryeelka dabagalka ee madaxbanaanida noloshooda iyo qaabka nolosha.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Hoyga Haweenka Göttingen wuxuu leeyahay qolka ilaa toban haween iyo carruurtooda. Naag walba waxay ku nooshahay qol. Labo qol waxaa laga heli karaa haweenka dhoor carruur leh. Hoyga wuxuu leeyahay sadex jiko bulso, qolka kooxda, qolka kulanka, qolka ciyaarta ee carruurta, iyo beerta.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Daganaanshahaan hoyga haweenka waxay ilaaliyaan nafsadooda iyo nafsada carruurtooda. Waxay go’aansadaan nolol maalmeedkooda nafsadooda oo sameeyaan go’aankooda gaarka ah. Qoyska wuxuu helaa taageerada waxbarashada iyo hay’ada ee shaqaalaha hoyga. Waxaa jiro bixinada koox joogto ah ee haweenka iyo carruurtooda. Daganaansho walba wuxuu u qaadaa waajibaadyo gaar ah qoyska. U hogaansanaanta sharciyada guriga qasab ayay u tahay dhammaan dadka dagan si markaas nolosha lagu wadaago guriga ay dhammaan raaxo u tahay.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Xiriirka
Phone: 05 51/ 52 11 800
Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Spanisch/Español2018-09-12T10:45:37+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y está prohibido por la ley.

Las mujeres sufren diferentes tipos de violencia, como por ejemplo control, amenazas, humillación, encierro, privación de dinero, golpes, relaciones sexuales forzadas, aislamiento del resto de las personas y similares. Con estos actos de violencia, el autor (la mayor parte de las veces hombres), ejerce poder y control.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

La violencia contra las mujeres es siempre violencia contra los niños.

El simple hecho de convivir en un hogar con violencia entre los padres es traumatizante para los niños. Puede causar problemas emocionales, sociales, psíquicos y físicos. Existe la posibilidad de que la espiral de violencia, tanto por parte de la víctima como por parte del autor, continúe en las generaciones siguientes.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

La violencia en la pareja sigue siendo un tema tabú. Por esta razón las mujeres afectadas tienen muchas dificultades para hablar sobre sus experiencias violentas. A menudo aguantan la situación durante años porque tienden a pensar que las culpables son ellas, en lugar de culpar al autor. Tienen miedo de que las acusen de romper la unidad familiar al poner fin a la relación violenta. En muchas ocasiones tienen que volver a conseguir ser independientes y autónomas.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Como mínimo una de cada cuatro mujeres en Alemania, en edades entre los 16 a los 85 que tiene una relación de pareja o la ha tenido, ha sufrido abusos físicos y/o sexuales por parte de su pareja. Casi la mitad de las mujeres han sufrido alguna forma de abuso físico.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Al año, casi 45 000 mujeres y sus niños buscan ayuda y apoyo en Alemania en centros de acogida para mujeres. El centro de acogida para mujeres de Göttingen ofrece asesoramiento ante la violencia, asesoramiento psicosocial y alojamiento temporal en una comunidad para mujeres y niños afectados por la violencia.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Si necesita asesoramiento o alojamiento en un centro de acogida para mujeres, llámenos por teléfono: Teléfono 05 51/ 52 11 800. Estamos a su disposición todo el día, incluidos los fines de semana y festivos. En caso de una emergencia fuera de nuestro horario de atendimiento, por favor llame a la policía (110).

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Asesoramiento ambulante, asesoramiento ante la violencia y un análisis de seguridad

Ofrecemos asesoramiento e información sobre el tema violencia doméstica y sobre el trabajo del centro de acogida con los afectados, miembros y auxiliares. El asesoramiento se ofrece por teléfono o en persona en nuestra oficina externa. También puede ser anónimo.

¿Qué puede hacer para superar una crisis causada por la violencia? ¿Qué opciones tiene para proteger a sus hijos y a sí misma? ¿En el futuro, cómo puede ejercer su derecho a mantener su integridad física? Hablaremos sobre su situación de peligro particular y sus necesidades de seguridad, teniendo en cuenta también las posibilidades que ofrece la Ley de protección contra la violencia. Si no está segura en Göttingen le ayudaremos poniéndole en contacto con un centro de acogida en otra ciudad.

Nuestro asesoramiento es totalmente confidencial. Sin su consentimiento expreso, no se facilitará su información a terceros.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Estancia en el centro de acogida para mujeres

Si quiere alojarse en un centro de acogida para mujeres, la entrevistaremos previamente para saber los motivos exactos por los que quiere alojarse en el centro, y determinaremos si el centro de acogida para mujeres es la mejor solución para usted.

Por desgracia no podemos acoger a mujeres con problemas con el alcohol, drogodependientes, que suponen un peligro para sí mismas o para los demás, así como a mujeres que no pueden valerse por sí mismas durante el día a día.

La dirección del centro de acogida para mujeres es anónima y no se facilita a terceros. En caso de ser acogida en el centro, fijaremos una cita con usted en un sitio neutral e iremos a recogerla. Si es posible, traiga los papeles y documentos importantes que tenga, tanto suyos como de sus hijos.

Por motivos de seguridad es posible que no podamos acogerla en el centro de acogida para mujeres de Göttingen, ni a usted ni a sus hijos. Si fuera el caso le ayudaremos a encontrar otro centro de acogida.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Los servicios que ofrece el centro de acogida para las residentes incluyen asesoramiento y apoyo para organizar las nuevas condiciones de vida, así como asesoramiento para problemas personales. De manera regular ofrecemos asesoramiento psicosocial y apoyo diario, así como intervención en casos de crisis. Si fuera necesario le ofrecemos servicios de apoyo adicional.

Le ayudaremos a aclarar la situación financiera, en la búsqueda de vivienda y trabajo, y en el trato con oficinas y autoridades. También le asesoraremos en relación con la separación, el divorcio, y los derechos de custodia y residencia, y le ayudaremos a lidiar con sus experiencias violentas.

Los niños que viven en el centro también cuentan una persona fija con la que hablar de entre las trabajadoras del centro de acogida, que escuchará sus preocupaciones y les ayudará a vivir su estancia en el centro de acogida de manera positiva.

Nuestro trabajo se caracteriza por nuestra cercanía, profesionalidad y accesibilidad. Trabajamos a tiempo parcial para las mujeres y sus hijos, y nos encargamos de cumplir cada una de sus necesidades.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Después de la estancia en el centro de acogida para mujeres seguimos apoyando a las residentes y sus hijos para que puedan adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. Pueden seguir beneficiándose de nuestro asesoramiento y acompañamiento, así como de las ofertas de grupo para antiguas participantes. Gracias a este asesoramiento a posteriori, seguimos ayudando a nuestras antiguas residentes y sus hijos a asegurar sus medios y estilo de vida.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

El centro de acogida para mujeres de Göttingen tiene espacio para diez mujeres y sus hijos. Cada mujer cuenta con una habitación. Las mujeres que tienen varios hijos contarán con una habitación doble. El centro de acogida tiene tres cocinas comunitarias, una habitación para actividades en grupo, una habitación para socializar, una habitación de juegos para los niños y un jardín.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Las residentes del centro de acogida para mujeres mantienen a sus hijos y a ellas mismas. Organizan su día a día de manera independiente y toman sus propias decisiones. Las trabajadoras del centro de acogida acompañan a los miembros de la comunidad pedagógica y organizativamente. Hay ofertas de grupo con regularidad para las mujeres y sus hijos. Cada una de las residentes se encarga de tareas determinadas de la comunidad. Todas las residentes tienen la obligación de respetar el reglamento interno para asegurar que la convivencia en la casa sea agradable.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Contacto
Teléfono: 05 51/ 52 11 800
Emilio: info@frauenhaus-goettingen.de

Tigrinya/ትግርኛ2018-09-12T11:11:16+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ግህሰት ንመሰረታዊ መሰላት ደቂ-ኣንስትዮ ስለዝኾነ፡ ብሕጊ ዝተኣገደ እዩ።

ደቂ-ኣንስትዮ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓመጽ ወይ በደል እዩ ዝበጽሐን። ንኣብነት፡ ብጥብቂ ምቁጽጻር፡ ምፍርራሕ፡ ጸርፊ፡ ማእሰርቲ፡ ካብ ገንዘብ ምሕራም፡ ማህረምቲ፡ ብግዴታ ምኩሻም ወይ ጾታዊ ርክብ ከምእትፍጽም ምግባር፡ ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ንኸይትፈጥር ምእጋድ፡ ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ብዙሓት በደላት እዮም። ኩሉ ግዜ ኣብ ነገር ክኣትዉ ዝደልዩ ደቂ ተባዕትዮ፡ ሓይሊ ይጥቀሙን ብጎነጻዊ ተግባራት ኣቢሎም ሰባት ክመልኩ ይፍትኑን።

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝወርድ በደል፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝፍጸም በደል`ውን እዩ።

ኣብ መንጎ ሰብ-ሓዳር ዝረአ ባእሲ ንበይኑ እንተርኢናዮ፡ ንህጻናት ብዘይ መጠን`ዩ ዘሸቑርሮም። እዚ ከኣ መወዳእታኡ ኣብ ስምዒታቶም፡ ማሕበራዊ ህይወቶም፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩነታቶም፡ ከምኡ ድማ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓቶም ድኹማት ናብ ምዃን ከምርሖም ይኽእል። ኣብ መንጎ ወለዲ ዝፍጠር ተደጋጋሚ ባእሲ፡ ናብ ውሉዳት ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ`ውን ኣለዎ።

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

ባእሲ ኣብ ሓዳር ገና ከም ነውሪ እዩ ዝቑጸር። በዚ ምክንያት`ዚ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ብዛዕባ`ቲ ኣብ ህይወተን ዘጋጥመን በደላት ክዛረባሉ ወይ ከዕልላሉ ኣዝዩ ይኸብደን። መብዛሕትኡ እዋን ድማ ነቲ ዘጋጥመን ጸገማት ንዓመታት ዝኣክል ኣብ ውሽጠን ይጸራኦ። እቲ ምኽንያት ከኣ፡ በቲ ኣብ ልዕሊአን ዝፍጸም በደል፡ እቲ በዳሊ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ክንዲ ዝሕተተሉ፡ ባዕለን ንነብሰን ስለዝወቕሳ እዩ። እዚ ከኣ፡ ካብቲ ዘጋጥመን በደላት ንምህዳም ሓዳረን እንተጠንጢነንኦ፡ ብምብትታን ናይ`ታ ስድራ ከይውቀሳ ስለዝፈርሓ እዩ። እንደገና፡ ንቕድም ብቑጠባ ነብሰን ክኸእላን ሓዳረን ባዕለን ክመሓደራን ከምዘለወን የስተውዕላ።

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

ኣብ ጀርመን፡ ሓዳር ወይ መጻምድቲ ዘለወን ካብ 16 ክሳብ 85 ካብ ዝዕድሚአን ኣርባዕተ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብውሕዱ እታ ሓንቲ ካብ መጻምድታ ኣካላዉን ጾታዉን ዓመጽ የጋጥማ። ዳርጋ ፍርቂ ካብ ጠቕላላ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ ስነ-ኣእምሮኣዊ በደላት ይበጽሐን።

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

ኣብ ጀርመን፡ ዓመታዊ ብገምጋም 45,000 ዝኣኽላ ደቂ-ኣንስትዮ ምስደቀን ኣብ ግዚያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣደታት ሓገዝን ደገፍን ይሓታ። ኣብ ጎቲንገን ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣደታት (Göttingen) ድማ፡ ዓመጽ ወይ በደላት ንኸየጋጥመን ምኽሪ ይህበን፣ ንስነ-ኣእምሮኣዊን ማሕበራዉን ኩነታት ብዝምልከት`ውን ምኽሪ ይልግሰለን። ምስ ደቀን በደል ንዝበጽሐን ኣደታት ድማ ግዝያዊ መንበሪ ኣባይቲ ይቕርበለን።

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

ናብዚ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ስደተኛታት መዕቆቢ ንምእታው ፍቓድ ክትሓታ ወይ ካብኡ ናይ ምኽሪ ሓገዝ ክትረኽባ እንተደሊኽን፡ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ቴለፎን 05 51/52 11 800 ደውላልና። ብተሌፎን መዓልታዊ ክንርከብ ንኽእል ኢና። ወላ ቀዳመ-ሰንበትን በዓላትን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣለና። ምናልባት ካብ ሰዓታት ናይ ስራሕና ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ህጹጽ ሓገዝ ዝጠልብ ሓደጋ እንተኣጋጢሙክን፡ ብኽብረትክን 110 ደዊልክን ንፖሊስ ሓብራ።

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

ምኽሪ ንሓጺር ሕክምናዊ ረዲኤት ዘድልዮም ግዳያት፡ ምኽሪ በደል ንምክልኻል፡ ከምኡ ድማ ገምጋም ኣብ ድሕነት

ብዛዕባ ዘቤታዊ ጎንጺታትን ንጥፈታት መዕቆቢ ስደተኛታት ደቂ-ኣንስትዮን ኣመልኪትና፡ ምኽሪን ሓበሬታን ንግዳያት፡ ስድራ-ቤተንን ካልኦት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባትን ንህብ። ነቲ ናይ ምኽሪ ሓገዝ፡ ብመገዲ ቴለፎን ወይ ድማ እቲ ሰብ ብኣካል ናብ ቤት-ጽሕፈትና ከምዝመጽእ ብምግባር ከነሰላስሎ ንኽእል። እቲ ሰብ መንነቱ ክሓብእ`ውን ይኽእል እዩ።

ምስ ባእሲ ወይ ጎነጽ ዝተኣሳሰር ዘይርጉእ ኩነታት ምስዘጋጥመኪ፡ ንምብዳሁ እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ? ነብሲኽን ደቅኽን ካብኡ ንምድሓን ከ እንታይ ስጉምቲ ክትወስዲ ትኽእሊ? ኣብ መጻኢ ኣካላዊ ክብረት ክህልወኪ መሰልኪ ምዃኑ ኸ ብኸመይ ክትፈልጢ ወይ ከተረጋግጺ ትኽእሊ? ንተኽእሎታት ጸረ-በደል ሕጊ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ነቲ በብውልቅኽን ኣብ ህይወትክን ዘንጸላልወክን ሓደጋታት ኢሂን ምሂን ክንብለሉ ኢና። ኣብ መዕቆቢ ጎቲንገን እኹል ውሕስነት ወይ ድሕነት እንተዘይተሰምዑክን ከኣ፡ ኣብ ካልእ ከተማ ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ወሲድና ክንሕግዘክን ንኽእል ኢና።

እትነግራሉ ጸገማትን እንህበክን ምኽሪታትን ብምስጢር ዝተዓቀበ እዩ። ብዘይ ናታትክን ፍቓድ ይኹን ድሌት፡ ናብ ሳልሳይ ኣካል ዝዘሩቕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይክህሉን እዩ።

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

ኣብ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ምጽናሕ

ኣብ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ንምእታው ክትምዝገባ ድሌት እንተደኣ ኣለክን ኮይኑ፡ እቲ መዕቆቢ ንዓኽን ዝበቅዕ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ኣብቲ ብኣኻትክን ንዝቐርብ ምኽንያታት ንምጽናዕ እነካይዶ ምይይጥ ክንሓተሉን መብርሂ ክንህበሉን ኢና።

ናይ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ዘለወን፡ ንገዛእ ህይወተን ወይ ንህይወት ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ጸገማት ዘለወን፡ ከምኡ ድማ ኣብ መዓስከር ንዕለታዊ ንጥፈታተን ባዕለን ከካይዳ ዘይክእላ ደቂ-ኣንስትዮ ግን ክንምዝግበን ወይ ክንቅበለን ኣይንኽእልን ኢና።

ኣድራሻ ናይ`ቲ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ብምስጢር ፍፍሉጥ ኣይኮነን። ንዝኾነ ሰብ ድማ ኣይሕበርን እዩ። ኣብቲ መዕቖቢ ክትሰፍሪ እንተተፈቒዱልኪ ግን፡ ነቲ ናይ ምግዕዓዝ መስርሕ በዓልና ከነሳልጠልኪ ኢና። ንዓኽን ንደቅኽን ዝምልከት ጠቐምቲ ወረቓቕትን ሰነዳትን እንተደኣ ኣለኪ ኮይኑ`ውን ምሳኺ ክትማልእዮ ኣለኪ።

ብስግኣት ናይ ውሕስነት ምኽንያት፡ ንዓኺን ንደቅኺን ኣብ መዓስከር ጎቲንገን ዘይከነዕቑበኪ ንኽእል ኢና። በዚ ምክንያት፡ ካልእ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ መዕቆቢ ንምርካብ ደስ እናበለና ክንተሓጋገዘኪ ኢና።

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንነበርቱ ንሓፈሻዊ ኩነታት ናብራ ኣብቲ መዓስከር ኣመልኪቱ ማዕዳን ሓገዝን ይህብ። ውልቃዊ ጸገማተን ንምፍታሕ’ውን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ንህብ። ንማሕበራዉን ስነ-ኣእምሮኣዉን ኩነታተን ብዝምልከት’ውን ናይ ምኽሪ ሓገዝ ንገብር። ንነብሰን ባዕለን ከምዘሐይላ ወይ ከምዘማዕብላ ንምግባር’ውን መዓልታዊ ደገፍ ንገብረለን። ከምኡ ድማ ኣብ መንጎአን ጸገማት ከጋጥመን ከሎ ቅልጡፍ ናይ ፍታሕ ስጉምቲ ንወስድ። ካልኦት ተወሰኽቲ ሓገዛት’ውን ከከም ኣድላይነቶም ንቕርብ።

ንመንበሪ-ቤትን ሽቕለትን ብዝምልከት፡ ፊናንሲያዊ ኩነታትኪ ኣብ ምብራህ ይኹን ብጉዳይኪ ንምዝርራብ ናብ ሰብ-መዚን ሰበ-ስልጣንን ኣብ እትቐርብሉ እዋን ክንተሓጋገዘኪ ንኽእል። ኣብ ጉዳይ ምፍልላይ፡ ፍትሕ፡ ቆልዑ ኣብ ምዕባይን ኣብ መሰላት ናይ ምንባርን’ውን ምኽሪ ንልግስ። በደላት ኣብ ምፍዋስን ርጉእ ህይወት ኣብ ምምራሕን ድማ ንተሓጋገዝ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኩሎም ኣብቲ መዕቆቢ ዝነብሩ ቆልዑ፡ ንኩነታቶም ብቐረባ ዝከታተሉን ዝሕለቑሎምን፡ ኣብኡ ምንባር ደስ ከምዝብሎም ዝገብሩ ካብቶም ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ መዓስከር ውሱናት ሰባት ኣለዉዎም።

ፕሮፌሽናላዊ፡ ቀጥታዉን ዕርከነታዊን ኣገባብ ኣቀራርባ ቀንዲ መመለዪ ኣገልግሎት ስራሕና እዩ። ኩሉ ግዜ ንደቂ-ኣንስትዮን ቆልዑተንን ወኪልና ኢና ንሰርሕ። ንውልቃዊ ድሌታቶም ድማ ንግምግም።

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

ኣብ መዓስከር ክነብራ ጸኒሐን ዝወጻ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ምስ ቆልዑተን ሓድሽ ናብራ ህይወት ንምምራሕ ኣብ ዘካይዳኦ ጻዕሪ ንተሓጋገዘን። ኣብ ጉዕዞ ህይወተን ክሳብ መወዳኣታ ኣብ ጎድነን ንኸዉን፡ ምኽሪን ማዕዳን ንልግሰለን፡ ንኣባላት መዓስከር ነበር ኢልና ብስሩዕ ኣብ እነካይዶ ናይ ጉጅለ ፕሮግራማት’ውን ከምዝሳተፋ ንገብር። ደቂ-ኣንስትዮ ምስ ቆልዑተን ካብ መዓስከር ድሕሪ ምውጻአን፡ ነብሰን ክኢለን ሓድሽ ህይወት ኣብ ዝመርሓሉ ቀጻሊ ክንክን ናይ ምርካብ ሓገዝ ንገብር።

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ ጎቲንገን፡ ንዓሰርተ ኣደታት ምስ ደቀን ከዕቁብ ዝኽእል ክፍሊታት ኣለዎ። ነፍሲ-ወከፍ ኣደ ድማ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ትቕመጥ። ብዙሓት ቆልዑ ንዘለዉወን ኣደታት ዘዝተሓዝአ ክልተ ክፍሊ ዘለዎ ገዛዉቲ’ውን ኣሎ። እቲ መዕቆቢ፡ ሰለስተ ናይ ሓባር ክሽነ፡ ናይ ሓባር ክፍሊ፡ ኣደራሽ፡ ንመዘናግዒ ህጻናት ዘገልግል ክፍሊ፡ ከምኡ ድማ ብዕምባባታትን ኣትክልቲን ዝወቀበ መናፈሻ ኣለዎ።

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

ነበርቲ መዕቆቢ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንህይወተንን ህይወት ቆልዑተንን ባዕላተን እየን ዝናብያ። ንመዓልታዊ ናብራአን ባዕላተን ይቕልሳኦን ብናይ ገዛእ ርእሰን ውሳነታት ይምርሓን። ነፍሲ-ወከፍ ስድራ-ቤት ካብ ሰራሕተኛታት ናይ’ቲ መዓስከር ትምህርታዉን ማሕበራዉን ሓገዛት ትቕበል። ነተን ደቂ-ኣንስትዮን ቆልዑተንን ብቐጻሊ ሓገዛት ዘበርክቱ ጉጅለታት ኣለዉ። ነፍሲ-ወከፍ ነባሪ ንሓያለ ዕማም ናይ’ታ ስድራ-ቤት የሰላስል። ኩሎም ነበርቲ ድማ ብሕጋጋት ናይ’ቲ መዓስከር ተቐዪዶም ክኸዱ ይግደዱ። በዚ ምኽንያት ከኣ ማሕበረ-ኮማዊ ህይወት ኣብቲ መዕቆቢ ንኹሎም ነበርቲ ምቹእ ይኸዉን።

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

ኣድራሻ፦
ቴለ: 05 51/ 52 11 800
info@frauenhaus-goettingen.de

Türkisch/Türkçe2018-09-12T10:41:28+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

Kadına yönelik şiddet, kadınların temel haklarının ihlalidir ve kanunen yasaktır.

Kadınlar farklı şiddet biçimlerine maruz kalmaktadırlar; örneğin, kontrol edilmek, tehdit edilmek, aşağılanmak, hapsedilmek, parasız bırakılmak, dövülmek, cinsel eylemlere zorlanmak, başkaları ile iletişimleri kesilmek bu şiddet biçimlerinden birkaçıdır. Genellikle erkek olan failler şiddet eylemleriyle güç uygulamayı ve kontrol altına almayı amaçlarlar.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Kadınlara yönelik şiddet çocuklara da yönelik şiddet demektir. Sadece ebeveynler arasındaki şiddete tanık olmak bile tek başına çocuklarda travmaya neden olur ve duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel bozukluğa yol açabilir. Şiddet döngüsünün hem mağdur açısından hem de suçlu ile ilişkili olarak nesilden nesile aktarılması riski vardır.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

İlişkide şiddet hala tabu olan bir konudur. Bu nedenle, şiddet gören kadınların yaşadıklarını anlatmaları zordur. Bu kadınlar çoğunlukla yıllarca bu duruma tahammül ederler çünkü failler yerine kendilerini suçlarlar. Şiddet içeren ilişkiyi bitirirlerse ailenin yıkılmasından kendilerinin sorumlu tutulacağından korkarlar. Ekonomik özgürlük ve bağımsızlığın genellikle tekrar elde edilebilmesi gerekmektedir.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Almanya’da halihazırda ya da önceden eşlik ilişkisi olan 16-85 yaş arası dört kadından en az biri partneri tarafından fiziksel ve/veya cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Tüm kadınların yaklaşık yarısı ise çeşitli biçimlerde psikolojik şiddete maruz kalmıştır.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Yıllık olarak yaklaşık 45.000 kadın çocukları ile beraber Almanya’daki kadın sığınma evlerine yardım ve destek için gelmektedirler. Göttingen Kadın Sığınma Evi, şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocukları için şiddetten korunmaya yönelik danışmanlık, psikososyal danışmanlık ve geçici konut hizmeti sunmaktadır.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Kadın sığınma evine danışma veya kabul için bizi arayın: Telefon numarası: 05 51/52 11 800. Bize hafta sonları ve tatil günleri dahil, haftanın her günü telefonla ulaşabilirsiniz. Çalışma saatleri dışındaki acil durumlarda, polis (110) ile irtibata geçiniz.

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Hasta danışmanlık, şiddete karşı korunma için danışmanlık ve güvenlik analizi

Bizler aile içi şiddet ve kadın sığınma evinin çalışmaları ile ilgili hastalara, hasta yakınlarına ve onlara destek verenlere tavsiye ve bilgi veriyoruz. Danışma, telefon aracılığıyla ya da saha ofisimizde yüz yüze gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca anonim olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Şiddet ile alakalı bir kriz durumunu aşmak için ne yapabilirsiniz? Kendinizi ve çocuklarınızı korumak için ne yapabilirsiniz? Gelecekte bedensel dokunulmazlık hakkınıza nasıl sahip çıkabilirsiniz? Birlikte bireysel risk durumunuzu ve makul güvenlik ihtiyaçlarınızı Şiddetten Koruma Yasası olanaklarını göz önünde bulundurarak ele alacağız. Eğer Göttingen’de yeterince güvende değilseniz, sizi başka bir şehirdeki sığınma evine yerleştirme konusunda size yardımcı olacağız.

Tavsiyelerimiz gizliliğe tabidir. Sizin açık izniniz olmadan hiçbir bilgi üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Kadın sığınma evinde kalmak

Kadın sığınma evine kabul edilmeyi istemeniz durumunda sığınma evinde kalma nedenleri hakkında detaylı bir ön konuşma ile sorular sorup sığınma evinin sizin için uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturacağız.

Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olan, kendine ya da başkalarına zarar verme sorunu olan veya günlük yaşamında bağımsız olarak ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınları maalesef sığınma evine kabul etmemiz mümkün değildir.

Kadın sığınma evinin adresi anonimdir ve kimse ile paylaşılmayacaktır. Eğer sığınma evine kabul edilirseniz sizi nötr bir konumdan almak için gerekli ayarlamaları yapacağız. Eğer mümkünse kendiniz ve çocuklarınızla alakalı önemli belge ve dökümanları yanınızda getirin.

Güvenlik nedenlerinden dolayı sizi ve çocuklarınızı Göttingen sığınma evinde barındırmamız mümkün olmayabilir. Bu durumda, başka bir kadın sığınma evi bulmanız konusunda memnuniyetle yardımcı olacağız.

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Kadın sığınma evi, sakinlerine yeni bir yaşam kurmanın yanı sıra bireysel sorun danışmanlığı konusunda tavsiye ve yardım sunar. Düzenli olarak psikososyal danışmanlık ve günlük kendini güçlendirme desteğinin yanı sıra krize müdahale desteği sunuyoruz. Gerektiğinde ek destek hizmeti sağlıyoruz.

Konut ve iş konusunda mali durumunuzu açıklığa kavuşturmada ve yetkililer ile resmi makamlar nezdinde size yardımcı oluyoruz. Ayrılma, boşanma, çocuk velayeti ve ikamet hakkı konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor ve şiddet deneyimlerini istikrarlı bir şekilde ele almayı teşvik etmeye yardımcı oluyoruz.

Ayrıca, sığınma evi personeli arasında sığınma evinde yaşayan çocukların iletişim kuracakları belirlenmiş kişiler vardır ve bu kişiler onların sorunları ile ilgilenir ve kadın sığınma evinde kalmanın onlar için olumlu bir deneyim olmasını sağlarlar.

İşimiz profesyonel yakınlık ve doğrudan yaklaşabilirlik ile karakterizedir. Kadınlar ve onların çocukları adına çalışmakta ve bireylerin ihtiyaçlarını belirlemekteyiz.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Kadın sığınma evinde kaldıktan sonra, eski sakinler ve çocuklarını yeni bir yaşam kurmak için izledikleri yolda destekliyoruz. Sığınma evinden ayrılan kadınlar için düzenli olarak düzenlenen grup programlarına katılıp tavsiye ve destek almaya devam edebilirsiniz. Sığınma evinin eski sakinleri ve onların çocukları bağımsız geçim ve yaşam tarzlarında takip bakımı ile desteklenmektedirler.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Göttingen Kadın Sığınma Evi’nde çocukları ile birlikte on kadına kadar yer vardır. Her kadın bir odada yaşar. Birkaç çocuğu olan kadınlar için çift odalar mevcuttur. Sığınma evinin üç ortak mutfağı, bir grup odası, bir toplantı odası, çocuklar için oyun odası ve de bahçesi vardır.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Kadın sığınma evinin sakinleri kendileri ve çocuklarına kendileri bakarlar. Gündelik hayatlarını kendileri belirlerler ve kendi kararlarını kendileri verirler. Sığınma evi personeli eğitim ve organizasyon desteği vermektedir. Kadınlar ve çocukları için düzenli olarak grup terapileri mevcuttur. Her bir sığınma evi sakini ev içinde belirli görevleri üstlenir. Evdeki müşterek yaşamda herkesin rahat edebilmesi için evin kurallarına tüm sakinlerin uyması zorunludur.

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

İletişim
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

Urdu/اردو‏2018-09-12T10:39:52+02:00

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der – meist männliche – Täter Macht und Kontrolle aus.

خواتین پر تشدد خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور قانون کے تحت ممنوع ہے۔

خواتین کو مختلف اقسام کے تشدد کا سامنا ہوتا ہے، مثلا اگر چند ایک اقسام کا ذکر ہی کیا جائے تو، انہیں کنٹرول کرنا، دھمکانا، تذلیل کرنا، قید کرنا، پیسے نہ دینا، مارنا پیٹنا، زبردستی جنسی عمل میں شامل کرنا، دوسروں سے رابطے سے روکنا۔ ان باتوں کا ارتکاب کرنے والے مرد عمومًا تشدد کے عمل کے ذریعے خواتین پر طاقت اور کنٹرول حاصل کرتے ہے۔

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder.

Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

خواتین پر تشدد کا مطلب ہمیشہ بچوں پر تشدد بھی ہوتا ہے۔ والدین کے درمیان تشدد کا صرف مشاہدہ کرنا ہی بچوں کے دماغ پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور ان کی جذباتی، سماجی، نفسیاتی اور جسمانی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ اس بات کا خدشہ موجود ہوتا ہے کہ تشدد کا یہ دائرہ، شکار اور تشدد کرنے والے، دونوں فریقین کے حوالے سے اگلی نسلوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema.

Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

کسی رشتے میں تشدد کی موجودگی ابھی تک ایک ممنوع موضوع ہے۔ اسی وجہ سے خواتین کے لیے اپنے پرتشدد تجربوں کے متعلق دوسروں کے ساتھ شامل ہونا مشکل ہے۔ وہ اکثر کئی سالوں تک اس صورتحال کو برداشت کرتی رہتی ہیں کیونکہ وہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کی بجائے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی رہتی ہیں۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پرتشدد رشتے سے نکال لیتی ہیں، تو انہیں خاندان کو توڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس سے نجات کے لیے انہیں معاشی خودمختاری اور آزادی پہلے حاصل کرنی چاہیے۔

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

جرمنی میں ہر چار میں سے ایک 16 سے 85 سال کی عمر کی خاتون کسی شریک حیات کے ساتھی رہائش پزیر ہے یا رہی ہے اور وہ اپنے جیون ساتھی کی جانب سے جسمانی اور/یا جنسی حملوں کا شکار ہوئی ہے۔ تمام خواتین میں سے تقریبًا آدھی تعداد نے نفسیاتی تشدد کا سامنا کیا ہے۔

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

سالانہ طور پر تقریبا 45،000 خواتین اور ان کے بچے جرمنی میں خواتین کی پناہ گاہوں میں مدد اور معاونت حاصل کرتے ہیں۔ گوٹنجن وومنز شیلٹر تشدد سے تحفظ کے لیے مشاورت، سماجی و نفسیاتی مشاورت اور تشدد سے متاثرہ خواتین اور ان کے بچوں کے لیے کسی گھرانے میں عارضی رہائش کی پیشکش کرتا ہے۔

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

خواتین کی پناہ گاہ سے رجوع کرنے یا داخلہ لینے کے لیے ہمیں کال کریںٖ ٹیلیفون نمبر ہے
: 0551/ 5211800 ہمارے ساتھ، ہفتے کے اختتام اور چھٹیوں سمیت، روزانہ بذریعہ فون رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اوقات کار کے علاوہ کسی وقت میں ہنگامی صوتحال میں برائے مہربانی پولیس (110) سے رابطہ کریں۔

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

آؤٹ پیشنٹ مشاورت، تشدد کے خلاف تحفظ کے لیے مشاورت اور حفاظت کا تجزیہ

ہم گھریلو تشدد اور مریضوں، ان کے خاندانوں اور معاونتی افراد کے لیے خواتین کی پناہ گاہ کے کام کے متعلق معلومات اور مشورہ فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے فیلڈ آفس میں ذاتی طور پر تشریف لا کر یا بذریعہ فون رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ گمنام طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔

آپ پر تشدد تشویش ناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے آپ اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ آپ مستقبل میں اپنی جسمانی سالمیت کے حق کو کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ ہم وائلنس پروٹیکشن ایکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے انفرادی خطرے کی صورتحال اور معقول سیکورٹی ضروریات پر بات چیت کریں گے۔ اگر آپ گوٹنجن میں محفوظ نہیں، تو ہم آپ کو کسی دوسرے شہر میں پناہ گاہ میں ڈالے جانے میں مدد فراہم کریں گے۔

ہمارا مشورہ رازدارانہ ہو گا۔ آپ کی واضح رضامندی کے بغیر تیسرے فریقین کے سامنے کوئی معلومات افشاء نہیں کی جائے گی۔

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie – wenn möglich – wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

خواتین کی پناہ گاہ پر رہنا

اگر آپ خواتین کی پناہ گاہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں، تو ہم داخلے کی وجوہات کے متعلق ایک مفصل پیشگی بات چیت میں پوچھیں گے اور واضح کریں گے کہ آیا پناہ گاہ آپ کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔

بدقسمتی سے ہم الکحل یا منشیات پر انحصار رکھنے والی، خود اور دوسروں کو خطرے مِں ڈالنے کے مسائل کی حامل اور خواتین کی پناہ گاہ میں اپنی زندگیوں پر قابو نہ رکھ سکنے والی خواتین کو داخل کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔

خواتین کی پناہ گاہ کا پتہ گمنام ہوتا ہے اور کسی کو بتایا نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ جب داخلہ ہو گیا، تو ہم ایک غیر جانب دار مقام سے آپ کو بِٹھا کر لے جانے کا بندوبست کریں گے۔ اپنے اور اپنے بچے کے لیے —اگر ممکن ہو تو— ضروری کاغذات اور دستاویزات لے آئیں۔

حفاظتی وجوہات کی بناء پر، ہو سکتا ہے کہ گوٹنجن شیلٹر میں ہم آپ کو رہائش نہ دے سکیں۔ اس صورت میں ہم خواتین کی کوئی دوسری پناہ گاہ ڈھونڈنے میں مدد کرنے پر خوش ہوں گے۔

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

خواتین کی پناہ گاہ اپنے رہائشیوں کو رہائش کی ایک مجموعی صورتحال حاصل کرنے کے لیے مشورہ و معاونت اور ساتھ ہی ساتھ انفرادی مسئلے کے متعلق مشاورت کی پیشکش کرتی ہے۔ ہم باقاعدگی سے سماجی و نفسیاتی مشاورت، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے روزمرہ کی معاونت اور ساتھ ہی ساتھ کسی تشویش ناک صورتحال میں مداخلت کی نشتوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم ضرورت پڑنے پر اضافی معاونتی خدمات فراہم کرتے ہیں۔

ہم رہائش حاصل کرنے اور نوکری میں آپ کی معاشی صورتحال کی وضاحت اور حکام اور سرکاری افسران کے ساتھ معاملات میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ہم علیحدگی، طلاق، بچوں کی تحویل اور رہائش کے حق کے متعلق مشورہ فراہم کرتے ہیں اور تشدد کے تجربوں سے نمٹنے میں استحکام حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ، گھر میں رہنے والے تمام بچوں کے لیے پناہ گاہ کے عملے میں سے رابطے کے لیے مخصوص لوگ موجود ہوتے، جو ان کے خدشات کو دیکھیں گے اور خواتین کی پناہ گاہ میں ان کے رہنے کو ان کے لیے ایک مثبت تجربہ بنائیں گے۔

ہمارے کام کی خصوصیت پیشہ ورانہ قربت اور براہ راست رسائی ہے۔ ہم خواتین اور ان کے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات کا جائزہ لیتے ہیں۔

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

خواتین کی پناہ گاہ میں رہنے کے بعد ہم سابقہ رہائشیوں اور ان کے بچوں کو زندگی گزارنے کی ایک نئی صورتحال تلاش کرنے میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔ آپ سابقہ لوگوں کے لیے باقاعدہ گروہی پروگراموں میں ساتھ آنا اور مشورہ حاصل کرنا اور شرکت کرنا جاری رکھ سکتی ہیں۔ سابقہ رہائشی اور ان کے بچوں کو ان کی خود مختار زندگی اور طرز زندگی میں فالو اپ نگہداشت کے ذریعے معاونت فراہم کی جاتی ہے۔

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

گوٹنجن وومن شیلٹر میں دس تک خواتین اور ان کے بچوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ ہر خاتون ایک کمرے میں رہتی ہے۔ کئی بچوں والی خواتین کے لیے دوہرے کمرے دستیاب ہیں۔ شیلٹر میں تین کمیونٹی کچن، ایک گروہی کمرہ، ایک ملاقاتی کمرہ، بچوں کے لیے کھیلنے کا ایک کمرہ اور ایک باغ موجود ہے۔

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

خواتین کی پناہ کے رہائشی اپنا اور اپنے بچوں کا خیال خود رکھتے ہیں۔ وہ خود اپنی روز مرہ کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ گھرانے کو پناہ گاہ کے عملے کی جانب سے تعلیمی اور تنظیمی معاونت ملتی ہے۔ خواتین اور ان کے بچوں کے لیے باقاعدگی سے گروہی پیشکشیں ہوتی ہیں۔ ہر رہائشی، گھرانے کے مخصوص فرائض سنبھالتا ہے۔ تمام رہائشیوں کے لیے گھر کے قوانین کی پابندی ضروری ہے تاکہ گھر میں تمام لوگوں کے لیے مشترکہ زندگی آرام دہ ہو۔

Kontakt
Telefon: 05 51/ 52 11 800
E-Mail: info@frauenhaus-goettingen.de

رابطہ
ٹیلیفون: 0551- 52 11 800
info@frauenhaus-goettingen.de

Mitglied im paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.

Gefördert durch:

Einladung zum Erzählcafé

  von Frauen für Frauen am Dienstag, 05.03.2024 um 11.00 Uhr im Nachbarschaftszentrum Grone (Deisterstraße 10) Das Frauenhaus Göttingen lädt [...]